ECOGARD CELL PROTIPOŽÁRNÍ PROSTŘEDEK
1005222

ECOGARD CELL PROTIPOŽÁRNÍ PROSTŘEDEK

1005222
As low as 277,09 Kč 229,00 Kč

výhodná odstupňovaná cena 116,38 Kč
Made in EU
  • ECOGARD ® Cell je speciální impregnační protipožární prostředek s extra suchým omakem na savé materiály, které jsou složeny převážně z celulózy, jako dřevo, papír, lepenka a kartón.
  • ECOGARD Cell neobsahuje halogeny, a proto je velmi šetrný vůči životnímu prostředí.
  • V závislosti na materiálu lze dosáhnout tyto požární třídy: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 všechny třídy.

#ECO.CELL#
As low as 277,09 Kč 229,00 Kč
plus náklady na přepravu včetně 21% DPH
Připraveno k odeslání:
skladem

Technické detaily:
  • Ecogard Cell
  • nádoba á 1 kg
Výstražná upozornění a návody

Návod na použití & bezpečnostní pokyny u protipožárních prostředků

1. Všeobecné pokyny pro zpracování

Před zpracováním respektujte návod k použití, bezpečnostní list a výstražné pokyny
Vždy impregnujte pouze zcela suché a čisté materiály. Obecně by měly být přikryty všechny materiály vystavené mlze vznikající při stříkání. Na vodu mohou reagovat zejména kovy, zástrčky, elektrické a elektronické přístroje, ale také dřevo, kámen a jemné textilie nebo tapety. Zbytky ohnivzdorných chemikálií mohou vést k poškozením, jako je rez nebo změny zbarvení; tato poškození jsou jako důvod reklamace vyloučeny.

2. Provádějte předběžné testy!

Existují tkaniny a podlahové krytiny, především ze syntetických vláken a směsí, které podle dnešního stavu techniky nelze dostatečně nehořlavě upravit! Proto jsou předběžné testy tak naléhavě nutné!

3. Zdraví a bezpečnost při práci

Pro životní prostředí a zdraví jsou prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® neškodnými chemikáliemi. Z důvodů obecné bezpečnosti při práci a zdravotní prevence věnujte prosím pozornost následujícím bodům: uchovávejte mimo dosah a dohled dětí; neuchovávejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv; při práci nejezte, nepijte a nekuřte; nevdechujte mlhu vzniklou stříkáním; používejte ochrannou respirační masku; noste ochranné brýle; vyhýbejte se zasažení očí - dojde-li k vstříknutí do očí, ihned oči důkladně vyplachujte vodou - v případě potíží vyhledejte lékaře; po dokončení práce důkladně omyjte vodou ruce, oděv a použité přístroje; dbejte na ochranu proti korozi (překrytím obaly), která hrozí u železa a barevných kovů; před likvidací obaly důkladně opláchněte vodou; dodržujte bezpečnostní list

4. Snášenlivost s pokožkou

Prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® se z hlediska pokožky dobře snášejí. V ojedinělých případech ovšem nelze vyloučit alergické reakce. Proto se vyhýbejte permanentnímu styku výrobku nebo materiálu chráněného proti ohni s pokožkou. U čalouněného nábytku se proto ohnivzdorná úprava nedoporučuje.

5. Respektujte úřední pokyny!

Respektujte místní úřední pokyny! Kupující je povinen zavčas se u kompetentních úřadů informovat, které normy a průkazy musí být splněny. Zástupci úřadů v mnoha případech vyžadují průkaz odborné impregnace provedené specializovaným podnikem jako jsou např. dílenské atesty. Obchodní partneři Tüchler nebo ECOGARD® Vám nabízejí tyto služby Mějte na zřeteli, že neexistují žádné obecně platné atestace prostředků k samozhášivé úpravě.

Všechny certifikáty slouží výhradně jako dokumentace principiální vhodnosti prostředku k samozhášivé úpravě pro určitý materiál nebo určitou skupinu materiálů. Ani certifikáty prostředků k samozhášivé úpravě, ani dílenské testy nesmějí být použity jako doklad nebo průkaz normalizovaného splnění třídy nehořlavosti impregnovaného materiálu.

Průkazy tříd nesnadné hořlavosti materiálů impregnovaných pomocí ECOGARD podle norem je možno získat pouze podle příslušných laboratorních testů pro stanovení hořlavosti provedených akreditovanými zkušebními ústavy, přičemž je nutná úhrada nákladů. Riziko dosažení požadované třídy hořlavosti nese kupující.

6. Test zapalováním

Provedení testu zapalováním (zapalovačem) je povoleno z důvodů osobní bezpečnosti, a to instruovanými osobami nad nehořlavými povrchy, v dobře větraných prostorech a výhradně na oddělených vzorcích materiálu o délce strany cca 10 x 20 cm. Mějte na zřeteli, že test zapalováním v žádném případě nenahrazuje zkoušku provedenou podle příslušné normy!

7. Upozornění k oplachu vodou, praní nebo chemickém čištění

Prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® jsou vodorozpustné. Oplachem vodou nebo praním se ECOGARD® rozpouští, a proto je nezbytně nutné ošetření opakovat. Po chemickém čištění je nutné přezkoušení ochranného účinku nehořlavé úpravy.

8. Meze účinnosti nehořlavých úprav

Výrobky sloužící k nehořlavé úpravě chrání před malými požáry vzniklými v důsledku nehody nebo nepozornosti. V případě velkého požáru, žhářství, použití urychlovačů hoření jako např. benzínu nehořlavě upravené materiály selhávají a musí být připočteny k požárnímu zatížení..

9. Vedlejší jevy a vyloučení ručení

Výrobky ECOGARD® jsou koncipovány pro často se vyskytující materiály. Podle konkrétního materiálu může dojít k nežádoucím vedlejším účinkům, jako: poškození stálosti/trvanlivosti, jako např. stálobarevnosti, odolnosti proti oděru ap., změnám barvy, snížení pevnosti proti přetržení, projevům koroze, změnám omaku, rozměrů, změněné špinivosti, změnám okrajů v důsledku působení vodních kapek, dále k alergickým reakcím, jako např. podráždění pokožky, odkapávání prostředků k nehořlavé úpravě, zejména u syntetických vláken a hlavně akrylu. Reklamace, jakož i požadavky na náhradu škody, zakládající se na výše uvedených nebo podobných jevech jsou vyloučeny, a to nezávisle na časovém úseku mezi nástupem nežádoucího jevu a započetím impregnace

10. Nehořlavá úprava od firmy TÜCHLER

Kupující může uplatňovat nároky na náhradu škody podle všeobecných obchodních podmínek pouze v případě písemného dobrozdání od firmy TÜCHLER ohledně předmětů (materiálů), které měly být impregnovány, jakož i jiných předmětů (materiálů) nacházejících se v bezprostřední blízkosti. Jinak přechází riziko barevných změn, změn rozměrů a jiných změn stejně jako splnění příslušných norem prodávajícím provedené úpravy předmětů (materiálů), jakož i jiných předmětů (materiálů) nacházejících se v bezprostřední blízkosti na náklady kupujícího. Po provedené úpravě vystaví TÜCHLER dílenský atest o provedených impregnačních pracích. Mějte na zřeteli, že tento atest nepředstavuje průkaz normalizovaného naplnění třídy nehořlavosti impregnovaného materiálu. Uznání atestu záleží na posouzení úřadů. Průkazy tříd nesnadné hořlavosti materiálů impregnovaných pomocí ECOGARD podle norem je možno získat pouze podle příslušných laboratorních testů pro stanovení hořlavosti provedených akreditovanými zkušebními ústavy, přičemž je nutná úhrada nákladů. Riziko dosažení požadované třídy hořlavosti nese kupující, jakož i náklady případně nutných dalších impregnací a následných zkoušek.
Výše uvedené body platí v plném rozsahu, zejména body 5 a 9.

Pozor: Odstoupení od nákupu, výměny nebo vrácení protipožárních prostředků je možné pouze v originálních nádobách s neporušeným uzávěrem a pečetí.
Pokud bude pečeť porušená, přetržená nebo jinak poškozená, je vyloučeno vrácení nebo výměna i pro obchodní případy, ve kterých je jinak výměna či vrácení možná.

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.