Podmínky používání

Používání internetové stránky

TÜCHLER Vám povoluje prohlížení a stahování obsahu této internetové stránky pouze pro soukromé nekomerční používání za předpokladu, že na každé kopii obsahu bude odkaz na všechna autorská a vlastnická práva původních obsahů. Obsahy této internetové stránky nesmějí být nijak měněny a rozmnožovány k oficiálním nebo komerčním účelům ani veřejně prezentovány, promítány, rozšiřovány nebo jiným způsobem využívány. Používání obsahů této stránky na jiné internetové stránce příp. v prostředí internetu je zakázáno. Obsah této internetové stránky je chráněn autorským zákonem. Každé nepovolené použití obsahů této internetové stránky může porušit autorská, známková nebo jiná zákonná ustanovení. Jen na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že obchodní značka není chráněna právy třetích osob! Při porušení těchto podmínek Vaše oprávnění k používání této stránky automaticky zaniká. V tomto případě jste povinni smazat všechny stažené příp. vytištěné obsahy.

Vyloučení záruky výrobce
TÜCHLER nepřebírá zodpovědnost za správnost a kompletnost všech obsahů na této stránce. TÜCHLER může kdykoliv bez předchozího oznámení změnit obsah této internetové stránky nebo na ní uvedené výrobky a ceny. Je možné, že obsah této internetové stránky neodpovídá poslednímu stavu. TÜCHLER není povinen aktualizovat obsahy této stránky. Určité informace z této internetové stránky se mohou vztahovat k výrobkům a službám, které v některých zemích nejsou dostupné. Ohledně dostupných výrobků a služeb se prosím obraťte na svou místní kontaktní osobu TÜCHLER.
Spojení s internetovými stránkami třetích stran.

Odkazy na jiné internetové stránky
AOdkazy na internetové stránky jiných firem (třetích stran) jsou poskytovány pouze v zájmu uživatele. Pokud na takový odkaz kliknete, opustíte internetovou stránku TÜCHLER. TÜCHLER nekontrolují všechny internetové stránky třetích osob a nemá tudíž na tyto stránky ani jejich obsah žádný vliv a nepřejímá za ně žádnou zodpovědnost. Z tohoto důvodu se TÜCHLER k těmto stránkám, informacím na nich obsaženým nebo jiným výrobkům příp. jiným obsahům nebo výsledkům jejich používání nijak nevyjadřuje. Přístup na internetové stránky třetích osob prostřednictvím odkazu na této internetové stránce je na výhradní zodpovědnosti uživatele.
Povinnost záruky by nastala výhradně v případě, kdy by autor obsahů věděl a bylo by pro něj technicky možné a myslitelné zabránit používání v případě protiprávních obsahů. TÜCHLER tímto výslovně prohlašuje, že mu v okamžiku vložení odkazu nebyly známy žádné nelegální obsahy na stránkách, na které link odkazuje. Na aktuální nebo budoucí podobu, obsahy nebo autorství nalinkovaných/připojených stránek nemá TÜCHLER žádný vliv. Proto se TÜCHLER výslovně distancuje od veškerých obsahů všech nalinkovaných/připojených stránek, které byly po vložení odkazu změněny. Toto ustanovení platí pro všechny linky a odkazy vložené do vlastní internetové nabídky i pro cizí příspěvky v knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, e-mailových seznamů zřízených firmou TÜCHLER a ve všech ostatních formách databází, do jejichž obsahu jsou možné externí zápisy. Za nelegální, závadné nebo nekompletní obsahy a obzvláště za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání tímto způsobem poskytovaných informací, ručí výhradně poskytovatel stránky, na níž bylo odkázáno, nikoli ten, který prostřednictvím linků na aktuální zveřejnění pouze odkazuje.

Spojení s touto internetovou stránkou
Na jiných stránkách můžete vytvářet spojení s touto internetovou stránkou. Přitom však musíte dodržovat směrnice pro spojení s internetovými stránkami TÜCHLER i platné zákony.
Obecné
Upozornění: Při spojení s internetovou stránkou TÜCHLER musí být dodrženy směrnice pro spojení s internetovými stránkami TÜCHLER a veškeré platné zákony.

Směrnice pro spojení s internetovými stránkami TÜCHLER

Stránka, která obsahuje spojení se stránkou TÜCHLER:
• Může obsahovat odkaz na obsahy TÜCHLER, nesmí je však replikovat.
• Nesmí vytvářet žádné prostředí prohlížeče nebo okna okolo obsahů TÜCHLER
• Nesmí vytvářet dojem, že TÜCHLER tuto stránku a na ní obsažené výrobky doporučuje
• Nesmí vytvářet falešný dojem o svém vztahu k firmě TÜCHLER
• Nesmí obsahovat žádné nesprávné informace o výrobcích a službách TÜCHLER
• Nesmí používat logo TÜCHLER ani jiné značky bez výslovného souhlasu firmy TÜCHLER
• Nesmí obsahovat žádné obsahy, které lze chápat jako nevkusné, urážlivé nebo sporné, nýbrž pouze obsahy, které jsou vhodné pro všechny uživatele.

Tato internetová stránka je spravována firmou TÜCHLER ve Vídni, Rakousko. Tyto podmínky podléhají právu Republiky Rakousko. Sídlem soudu pro všechny spory je pro podnikatele Vídeň, Rakousko. TÜCHLER se nevyjadřuje k tomu, zda obsahy této internetové stránky jsou vhodné pro používání mimo státy, v nichž má TÜCHLER nebo některá z připojených firem sídlo, nebo zda je přístup k obsahům této internetové stránky mimo tuto oblast přípustný; takový přístup je z vlastní vůle a na vlastní riziko. Za dodržování aktuálně platných místních zákonů je zodpovědný uživatel.

TÜCHLER může předložené podmínky kdykoliv aktualizovat nebo změnit. Tuto stranu byste měli příležitostně navštívit, abyste se informovali o aktuálně platných podmínkách, protože ty jsou ve svém aktuálním znění závazné. Některá z těchto ustanovení mohou být nahrazena zákonnými pokyny nebo ustanoveními na speciálních stranách této internetové stránky.
Poslední změna: říjen 2013

Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.