Všeobecné obchodní podmínky TÜCHLER

Platné od 1. ledna 2016 

 1. Rozsah platnosti/definice pojmů

  (a) Pro obchodní vztahy mezi Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH (dále jako „prodávající“) a zákazníkem (dále jako „zákazník“) na základě objednávek z e-shopu www-shop.tuchler.net (dále jako „e-shop“), nebo jakýkoli jiný druh uzavřené smlouvy, platí výhradně následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) v aktuálně platném znění. Odlišné podmínky zákazníka se neuznávají, leda že by prodávající výslovně písemně souhlasil s jejich platností.(b) Zákazník je spotřebitelem, pokud uzavře smlouvu k účelu, který nelze přičíst ani jeho podnikatelské činnosti ani jeho samostatně vykonávanému zaměstnání. Zákazník je podnikatelem, pokud při uzavření smlouvy v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti jedná jako fyzická nebo právnická osoba nebo právoplatný spolupodnikatel ze sdružení fyzických nebo právnických osob.

 2. Druh nabízených dodávek a výkonů

  (a) Prodávající nabízí dodávky a výkony pro použití v oblasti  kulturních a společenských akcí pro profesionální uživatele.
  Veškeré údaje nebo výroky uvedené na webových stránkách, v prodejních podkladech, dodacích listech, fakturách nebo na jiných místech se vztahují, pokud není výslovně uvedeno jinak, k použití v oblasti kulturních a společenských akcí.
  (b) Oblast kulturních a společenských akcí zahrnuje od pořadatelů akcí, obecních a školních divadel přes kulturní a víceúčelové haly až po velké akce, TV, film, divadlo, operu s jejich pevnými instalacemi a zařízeními nebo dekoracemi. Z toho vyplývající rozdílné požadavky v kombinaci se skutečností, že akce musejí nabízet něco „zvláštního“, ale často trvají jen krátce, vedly v průběhu desetiletí k vývoji specifických oborových zvláštností.
  Do toho se počítají například prototypy vyvinuté výhradně pro jednorázové použití, aby exhibici propůjčily jedinečnost, využití průmyslových produktů k jinému než  výrobcem zamýšlenému účelu, použití zvedacích zařízení pro zvedání osob nebo použití jen volně položených podlahových krytin.
  Na druhé straně se do toho počítá zboží vyvinuté speciálně pro kulturní akce, jako shazovací zařízení nebo textilie, fólie, povrchy a textury, které by při použití jinde neodpovídaly běžným normám.
  Zvláštní jsou také minimální požadavky ohledně hladkosti a kvality povrchu ve srovnání s oblastí projektů nebo vybavení domácnosti.  Zvláštní je také skutečnost, že pro mnohé zboží a výkony v tomto oboru neexistují ani národní ani mezinárodní platné normy.
  (c) Prodávající tedy dodává dodávky a výkony a zhotovuje zboží, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, podle kritérií běžných v oboru pořádání kulturních a společenských akcí. Jako obvyklá platí dodávka, výkon nebo realizace tehdy, jestliže prodávající provede aplikaci, lhostejno ve které zemi, při níž byla dotyčná dodávka, výkon nebo realizace použita obdobně a její použití bylo bez vad.
  Oznámení závad, které se vztahují na zástupné   normy a standardy, ať jsou to DIN, Ö NORMY, normy EN nebo normy a standardy národní, jsou tudíž vyloučena, pokud uplatnění těchto norem nebo standardů nebylo výslovně písemně dohodnuto, jsou závazným právem nebo součástí těchto VOP.

 3. Výhrada odchylek a tolerancí

  (a) Dodavatel vždy usiluje, aby dodal smluvně sjednaná množství. Z technických důvodů to není vždy možné. Obzvláště u výrobků textilního průmyslu (metráž) se z výrobních důvodů často silně odchylují pravidelné kusové délky. Překročení příp. nesplnění objemu dodávky do max. 15 % platí tudíž jako sjednané množství. Účtuje se skutečně dodané množství nezávisle na množství objednaném, pokud odchylka nepřesáhne 15%. Při zvláštním zbarvení nebo objednávkách specifických  množství to platí ve stejné míře.
  (b) Co se týče textilií, fólií, tanečních povrchů a podobných plošných útvarů, platí:
  (i) Obchodně běžné nebo výrobně běžné technické odchylky jako barevné odchylky a změny rozměrů i změny technických údajů zůstávají vyhrazeny.
  (ii) Platí následující výhrady odchylek a tolerancí:


  • Zešikmení útku: +/- 1,5% šířky tkaniny
  • Odchylka délky: +/- 3%
  • Odchylka náběhu: +/- 3%
  • Rozměrové odchylky u látek, obdobných plošných útvarů v konfekčním stavu +/- 1,5 %.
  (iii) Dále platí jednotné podmínky německého textilního průmyslu.
 4. Uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu

  (a) Smluvním partnerem zákazníka je
  Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Vídeň, Rakousko, jednatel Mag.Ing. Christoph Lach, Georg Lach, obchodní soud Vídeň ,  FN265204g, úřad dle ECG: Magistrátní obvodní úřad XXII. obvodu,
  shop@tuchler.net, +43 (0)1 400 10, shop.tuchler.net
  (b) Prezentace zboží prodávajícího v e-shopu je nezávazná. Zákazník může zboží ze sortimentu e-shopu shromažďovat v takzvaném nákupním košíku pomocí ikony „vložit do nákupního košíku“. Před odesláním objednávky může zákazník shromážděné zboží kdykoliv změnit. Bezprostředně před odesláním objednávky se zákazníkovi souhrnně zobrazí jeho objednací údaje a zákazník je může zkontrolovat a změnit. Zákazník může objednávku odeslat jen tehdy, zaškrtne-li políčko „souhlasím s platností VOP“ a tím tyto smluvní podmínky akceptuje.
  (c) Pomocí ikony „závazně objednat“ podává zákazník závaznou nabídku koupě shromážděného zboží.
  (d) Prodávající poté zákazníkovi odešle e-mailem automatické potvrzení přijetí objednávky, v němž je ještě jednou uvedena zákazníkova objednávka. Toto potvrzení přijetí objednávky potvrzuje pouze doručení objednávky zákazníka prodávajícímu a neznamená přijetí zákazníkovy nabídky.
  (d) Prodávající přijímá zákazníkovu nabídku odesláním zboží.  Prodávající poté zákazníkovi e-mailem pošle potvrzení o odeslání.
  (e) Prodávající si vyhrazuje právo zákazníkovu nabídku do 10 pracovních dní odmítnout bez udání důvodů, a to odesláním e-mailu zákazníkovi.
  (f) Storno objednávky zákazníkem před obdržením potvrzení o odeslání je možné zasláním e-mailu na storno@tuchler.net, pokud už objednávka není ve výrobě nebo na stavu.
  (g) Objednací údaje a VOP budou zákazníkovi zaslány e-mailem společně s potvrzením o odeslání.

 5. Uzavření smlouvy mimo e-shop

  (a) Smluvním partnerem zákazníka je

  (i) pokud má zákazník sídlo v Republice Rakousko:
  Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Vídeň, Rakousko, jednatel Ing. Mag. Christoph Lach, Georg Lach, Obchodní soud Vídeň, FN265204g, info@tuechler.at, Tel.: +43 (0)1 400 10

  (ii) pokud má zákazník sídlo ve Spolkové republice Německo:  TÜCHLER Deutschland GmbH, Tiroler Straße 3, 845659  Recklinghausen, Německo,
  Jednatel: Ing. Mag. Christoph Lach, Georg Lach, Michael Heinacker
  Telefon: +49 (0)2361 302 36-0
  Fax: +49 (0)2361 302 36-29
  E-mail: info@tuechler.de
  Obchodní rejstřík; HRB6664, Obvodní soud Recklinghausen,
  Číslo UID: DE.

  (iii) Pokud má zákazník sídlo v Polsku:
  Tuchler Polska Sp. z o.o
  Ul. Staniewicka 18
  PL-03-310 Varšava
  t: +48 (22) 647 90 50
  f: +43 (1) 2533033 1870
  e-mail: info@tuchler.pl číslo KRS: 0000250239
  Wydział KRS: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie
  NIP: PL9512169907
  Zarząd: Georg Lach, Mgr.Inż. Christoph Lach

  (iv) pokud má zákazník sídlo v České republice:
  Tuchler jevištní & textilní technika spol. s r.o
  CZ - 664 53 Újezd u Brna
  Komenského 427
  t: +420 5 4422 9001
  f: +420 5 4422 4202
  IČO:
  Obchodní soud:
  DIČ:
  Jednatel: Ing.Mag. Christoph Lach

  (b) Od prodávajícího dostanete písemnou nabídku. Tato nabídka obsahuje všechny podrobnosti objednávky, obzvláště při zhotovení zvláštních rozměrů, pokynů pro provedení a ev. skic nebo nákresů. Kupní smlouva vznikne teprve tehdy, když zákazník potvrdí nabídku e-mailem, faxem nebo SMS. Pokud nemá zákazník tuto možnost, přijímáme také ústní potvrzení - rizika a náklady vzniklé kvůli nesprávným údajům v nabídce nebo potvrzení objednávky jdou pak ale k tíži zákazníka.
  (c) Prodávající si vyhrazuje právo nabídky a potvrzení objednávek během 14 pracovních dní odvolat bez udání důvodů, pokud je zákazník před uplynutím této lhůty nepotvrdí. Všechny nabídky jsou nezávazné.

 6. Právo na odstoupení, informace o odstoupení, následky odstoupení

  Je-li zákazník spotřebitelem, má právo na odstoupení. Právo na odstoupení není u smluv uzavřených prostřednictvím internetu nebo telefonu na dodávky zboží, které se vyrábí podle specifikace zákazníka.

 7. Ceny a náklady na dopravu

  (a) Všechny cenové údaje v e-shopu jsou včetně aktuálně platných zákonných daní z obratu s připočtením nákladů na dopravu.
  (b) Náklady na dopravu pro aktuální produkt mohou být zkalkulovány v záložce „Náklady na dopravu“.
  (c) V případě odstoupení dle čísl.  6 nese zákazník normální náklady na zaslání zpět, pokud zaslané zboží odpovídá objednávce a pokud cena nazpět zasílané věci nepřesahuje částku 40 eur nebo pokud zákazník při vyšší ceně věci k okamžiku odstoupení ještě neprovedl vzájemné plnění nebo smluvně dohodnutou částečnou úhradu. V ostatních případech nese náklady na zaslání zpět prodávající.

 8. Platba, splatnost, prodlení

  (a) Při uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu platí:
  (i) Zákazník může zboží zaplatit kreditní kartou (Visa, Mastercard), na fakturu (pouze registrovaní a schválení zákazníci) nebo okamžitým převodem.
  (ii) Způsob platby si zákazník vybírá během objednání. Prodávající si však vyhrazuje právo akceptovat v jednotlivých případech jen určité způsoby platby. Pokud si zákazník vybral inkaso a přesto vznikne nekryté inkaso, musí zákazník prodávajícímu nahradit poplatky požadované bankou, leda že by zákazník nemusel za nekryté inkaso ručit.
  (iii) Platba kupní ceny je splatná s uzavřením smlouvy.
  (iv)Zákazník je s platbou kupní ceny v prodlení, pokud nezaplatí do 30 dní po splatnosti a doručení faktury.
  (b) Při uzavření smlouvy mimo e-shop platí:
  (i) Zákazník může zboží zaplatit kreditní kartou (Mastercard, Visa, Maestro), inkasem, v hotovosti nebo na dobírku.
  (ii) Pokud si zákazník vybral inkaso a přesto vznikne nekryté inkaso, musí zákazník prodávajícímu nahradit poplatky požadované bankou, leda že by zákazník nemusel za nekryté inkaso ručit.
  (iii) Platba kupní ceny je s výhradou číslice 8 (b) (iii) a (iv) splatná s uzavřením smlouvy.
  (iv) Pokud si zákazník vybral inkaso a přesto vznikne nekryté inkaso, musí zákazník prodávajícímu nahradit poplatky požadované bankou, leda že by zákazník nemusel za nekryté inkaso ručit.
  (v) Pokud je kupní cena objednávky vyšší než 150,00  € nebo je se zákazníkem dohodnuta dodávka s dodací listem na otevřený účet, je platba s výhradou číslice 8 (b) (iv) splatná netto hotově do 14 dní  od data vystavení faktury.
  (vi) Pokud je platba dohodnuta, je třeba ji uhradit ve sjednané výši přesně v dohodnutém termínu nebo v případě chybějící dohody ohledně platby do 3 pracovních dní po uzavření smlouvy. Sjednané dodací lhůty začínají přijetím platby u prodávajícího. Prodávající začíná se zhotovením nebo výrobou dle přání zákazníka teprve po přijetí platby. Opožděný příchod platby může dodací dodací lhůtu prodloužit více než trvalo opoždění platby. Veškeré náklady, které vzniknou na základě opožděné platby a z toho vyplývající opožděné dodávky, nese zákazník. Dohodnuté pevné termíny ztrácejí opožděným zaplacením platnost.
  (vii) Zákazník je s platbou v prodlení, pokud nezaplatí do 30 dní po splatnosti a doručení faktury.

 9. Výhrada vlastnického práva

  Až do úplného zaplacení zůstává dodané zboží majetkem prodávajícího.
 10. Dodávka a montáž

  (a) Prodávající určuje vhodný způsob dopravy a dopravní podnik podle spravedlivého uvážení pokud není výslovně dohodnuto jinak.
  (b) Je-li zákazník podnikatelem, přechází riziko náhodného zničení, náhodného poškození nebo náhodné ztráty dodávaného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy je zboží předáno dopravní firmě.
  (c) Pokud zákazník v jedné objednávce objedná více zboží, je prodávající oprávněn dodat zboží v částečných dodávkách, pokud je to pro zákazníka přijatelné. Tímto vzniklé dodatečné náklady na dopravu nese prodávající.
  (d) Při uzavření smlouvy mimo e-shop navíc:
  Pokud prodávající sjednal se zákazníkem dodávku franko do domu, případně montážní práce, odlišně než stojí v číslici 7 (b) a číslici 10 (b), musí se zákazník postarat, aby dodávku bylo možno uskutečnit bez omezení běžnými dopravními prostředky (např. nákladním autem). Pracovníci dopravní firmy nejsou oprávněni provádět práce, které jsou nad rámec sjednaných výkonů. Čekací doby, nevyužitý čas a zbytečné příjezdy, které nezavinil prodávající, se připočítají k platným sazbám nákladů. Zákazník musí prodávajícího upozornit na rizika, o kterých prodávající nemohl sám vědět. Veškeré montážní práce, pokládka a instalační práce se provádějí podle bezpečnostních a kvalitativních požadavků běžných v místě konání akce. Požadavky které je přesahují, obzvláště co se týče kvality a rovinnosti povrchů, tak jak se pokládají v bytech nebo hotelech, musejí být předem písemně potvrzeny prodávajícím.

 11. Pevné termíny, dodací lhůty, právo na odstoupení

  (a) Pouhé „sdělení“ pevného termínu od pracovníka nebo pracovnice prodávajícího ať ústní nebo písemné neplatí jako dohoda pevného termínu nebo závazného obchodu. Pevné termíny jsou závazné pouze po písemném potvrzení prodávajícím a výslovném označení jako pevný termín příp. závazný obchod a jako takové jsou pro prodávajícího závazné.
  (b) Při nedodržení sjednané dodací lhůty stanovuje zákazník přiměřenou dodatečnou lhůtu, minimálně však dva týdny, která začíná plynout písemnou upomínkou.
  (c) Závady nezpůsobené prodávajícím, jako např. vyšší moc, také ze strany subdodavatelů i závažné obtíže s nákupem, které ovlivní dodací lhůty, se zákazníkovi sdělí a nezakládají žádný nárok na náhradu.
  (d) Prodávající má právo odstoupit, pokud subdodavatel, s nímž prodávající uzavřel shodný zajišťovací obchod, nesplní svoji povinnost dodávky na základě okolností nezaviněných prodávajícím. Prodávající o tom neprodleně informuje zákazníka a již uhrazené platby neprodleně vrátí.

 12. Prodlení v přijetí

  (a) Pokud je zákazník v prodlení při přijetí zboží, nevykonává-li povinnou součinnost nebo prodlužuje-li se dodávka z jiných důvodů zaviněných zákazníkem, je prodávající oprávněn vyžadovat náhradu za z toho vzniklé škody včetně vícenákladů (např. nákladů na skladování). Prodávající za to účtuje paušální odškodnění ve výši 2% kupní ceny za kalendářní den, počínaje dodací lhůtou příp. - pokud dodací lhůta chybí - okamžikem sdělení o tom, že zboží je připraveno k expedici.
  (b) Prokázání vyšší škody a zákonné nároky prodávajícího (obzvláště náhrada vícenákladů, přiměřené odškodnění) zůstávají nedotčeny; paušál dle čísl.  12 (a) je však třeba připočítat k dalším peněžním pohledávkám. Zákazníkovi je povolen důkaz, že prodávajícímu nevznikly žádné nebo jen podstatně menší škody než je paušál dle číslice 12 (a)

 13. Věcná záruka za vady

  (a) Za vady se nepovažují změny zboží, které na zboží byly po převodu rizik předáním zboží zákazníkovi způsobeny normálním opotřebením, nevhodným skladováním, vlhkostí, jinými vlivy teploty a povětrnostními vlivy nebo nevhodným zacházením.
  (b) Reklamace závad, které spočívají v normách nebo standardech, které nebyly výslovně a písemně sjednány, jsou vyloučeny (viz výše číslici 2 (c)). Záruka se nevztahuje na normální obchodní nebo výrobní odchylky, a také ne na  odchylky a tolerance vyhrazené  v číslici  3. Nároky na záruku jsou kromě toho vyloučeny, pokud byly ke spornému zboží vydány pokyny k použití a upozornění (které jsou uvedeny číslici 18 v podrobněji popsaných přílohách 1 až 9)  a/nebo  zvláštní pokyny k použití a upozornění týkající se konkrétního zboží.
  (c) Ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, platí:
  (i) Prodávající ručí za věcné vady dle zákonných předpisů.
  (ii) Za náhradu škody však ručí prodávající pouze podle číslice 14.
  (iii) Garance na zboží dodané prodávajícím existuje pouze tehdy, pokud byla výslovně uvedena v nabídce a/nebo v potvrzení objednávky k příslušnému zboží.
  (d) Ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou podnikateli, platí:
  (i) Záruční lhůta u skrytých vad je šest měsíců od dodávky.
  (ii) Ba opotřebené díly se záruka neposkytuje.
  (iii) Zjevné vady musí zákazník neprodleně po převzetí zboží písemně oznámit prodávajícímu. Zákazník musí zboží před zpracováním a/nebo stříháním zkontrolovat. Pokud při kontrole bude nalezena vada, je o tom třeba neprodleně písemně informovat prodávajícího. Vady, které budou zjevné až později, je třeba neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Pokud zákazník neprovede řádnou kontrolu a/nebo oznámení vad, je záruka prodávajícího za neoznámenou vadu vyloučena.
  (iv) Pokud není v nabídce a/nebo potvrzení objednávky prodávajícího výslovně přislíbena dodávka bez záhybů, nepředstavují obzvláště u textilií, fólií a podobných plošných útvarů obvyklé záhyby jako záhyby vzniklé při vrstvení a otlaky vzniklé při balení a dopravě žádnou vadu.
  (v) Pokud je dodané zboží vadné, prodávající jej dle vlastní volby buď opraví nebo dodá věc bez vady (dále jako „dodatečné plnění“). K provedení dodatečného plnění poskytne zákazník prodávajícímu přiměřenou dobu a možnost; v opačném případě je prodávající od povinnosti dodatečné dodávky osvobozen, aniž by zákazník směl snížit kupní cenu nebo od smlouvy odstoupit.  Pokud zákazník prodávajícímu po první výzvě bezvýsledně poskytnul na odstranění vad další přiměřenou lhůtu nebo pokud by selhaly dva pokusy o odstranění vad, může zákazník podle svého rozhodnutí od této smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení úhrady.
  (vi) V případě nároků na poskytnutí záruky je zákazník oprávněn zadržet náklady potřebné na odstranění vad až do výše hodnoty zboží. To neplatí pro nesporné nebo právoplatně stanovené protipohledávky zákazníka.

 14. Záruka

  (a) Prodávající ručí za náhradu škody v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Při prosté nedbalosti ručí prodávající pouze
  (i) za škody vzniklé z újmy na životě, fyzické újmy nebo ublížení na zdraví,
  (ii) za škody vzniklé z porušení důležité smluvní povinnosti (závazek, jehož splněním je teprve umožněno řádné provedení smlouvy a na jehož dodržení smluvní partner normálně spoléhá a spoléhat může); v tomto případě je ručení prodávajícího omezeno na náhradu předvídatelné, typické škody.
  (b) Výše uvedená pravidla platí také pro zákonné zástupce a pomocníky prodávajícího.
  (c) Ručení dle zákona o ručení za výrobek zůstává nedotčeno.

 15. Vzájemný zápočet

  Zákazník může proti pohledávce prodávajícího započítat jen nesporné nebo právoplatně stanovené pohledávky.
 16. Pokyny ke zpracování údajů

  Prodávající používá Vaše osobní údaje v rámci ustanovení o ochraně údajů a v rámci Vámi uděleného souhlasu. Další pokyny ohledně shromažďování a zpracování Vašich údajů zjistíte z prohlášení o ochraně údajů.
 17. Závěrečná ustanovení

  (a) Smluvní řečí je němčina.
  (b) Na všechny smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem se sídlem nebo bydlištěm v Republice Rakousko se aplikuje právo Republiky Rakousko z vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Veškeré odkazovací normy mezinárodního soukromého práva i kupní právo OSN jsou vyloučeny. Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou dle veřejného práva nebo veřejně právním samostatným majetkem je pro všechny spory nebo v souvislosti s tímto smluvním vztahem výlučným sídlem soudu Vídeň.
  (c) Na smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem se sídlem ve Spolkové republice Německo se aplikuje právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou dle veřejného práva nebo veřejně právním samostatným majetkem je pro všechny spory nebo v souvislosti s tímto smluvním vztahem výlučným sídlem soudu Recklinghausen.
  (d) Na smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem se sídlem v České republice se aplikuje právo České republiky s vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou dle veřejného práva nebo veřejně právním samostatným majetkem je pro všechny spory nebo v souvislosti s tímto smluvním vztahem výlučným sídlem soudu Brno.
  (e) Na smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem se sídlem v Polsku se aplikuje právo Polské republiky s vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou dle veřejného práva nebo veřejně právním samostatným majetkem je pro všechny spory nebo v souvislosti s tímto smluvním vztahem výlučným sídlem soudu Varšava.
  (f) Na smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem se sídlem nebo bydlištěm mimo státy Republika Rakousko, Spolková republika Německo, Česká republika a Polská republika se uplatňuje právo Republiky Rakousko s vyloučením kupního práva OSN (CISG). Veškeré odkazovací normy mezinárodního soukromého práva i kupní právo OSN jsou vyloučeny. Pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejnoprávního subjektu nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, je pro všechny spory z tohoto nebo v souvislosti s tímto smluvním vztahem výhradním sídlem soudu Vídeň.
  (g) Ve smlouvě zůstávají i při právní neúčinnosti jednotlivých ustanovení platné zbývající části. Je-li zákazník spotřebitelem, platí místo neúčinných ustanovení zákonné předpisy. Je-li zákazník podnikatelem, nahradí prodávající a zákazník neúčinná ustanovení neprodleně ustanoveními jinými, která ekonomicky a právně pokud možno odpovídají ustanovením původním.

 18. Pokyny k použití a upozornění

  Následující pokyny k použití a upozornění jsou nedílnou součástí VOP prodávajícího:
  1.Obecné pokyny k použití a upozornění k projekčním fóliím
  2.Obecné pokyny k použití a upozornění k samozhášivým bavlněným látkám
  3. Obecné pokyny k použití a upozornění k materiálům z Treviry CS a polyesterových vláken FR
  4.Obecné pokyny k použití a upozornění k sametům
  5.Obecné pokyny k použití a upozornění k použití, uskladnění a kladení tanečních povrchů a podlah
  6.Obecné pokyny k použití a upozornění k tématu „odolnost proti postřiku“
  7.Všeobecné pokyny k použití a upozornění k protipožární ochraně a jejímu použití a protipožárních impregnací provedených firmou Tüchler.
  8.Všeobecné pokyny k použití a upozornění k lepicím páskám
  9. Zvláštní pokyny k použití a upozornění u jednotlivých zboží najdete v detailním náhledu příslušného zboží na https://www.tuchler.net/. Ty jsou nedílnou součástí VOP.
Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.