Warunki Handlowe

spółki TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH Wien

oraz podmiotów powiązanych.
(Wrzesień/2014)

 

Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH
Rennbahnweg 78
A -1220 Wien / Österreich
Numer rejestru handlowego: FN265204g
Sąd rejestrowy: Handelsgericht Wien
Urząd wg. ECG: Magistratisches Bezirksamt des XXII. Bezirkes
NIP: ATU61869589
Zarząd: Georg Lach, Ing. Mag. Christoph Lach

Podmioty powiązane:
TÜCHLER Deutschland GmbH
D-45659 Recklinghausen
Tiroler Straße 38
Numer rejestru handlowego: HRB6664
Sąd rejestrowy: Recklinghausen
NIP: DE2579693
Zarząd: Ing. Mag. Christoph Lach, Georg Lach, Michael Heinacker

Tuchler Polska Sp. z o.o
ul. Staniewicka 18
PL-03-310 Warszawa 
Numer KRS: 0000250239
Wydział KRS: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie 
NIP: PL9512169907
Zarząd: Georg Lach, Mgr.Inż. Christoph Lach

Tuchler jevištní & textilní technika spol. s r.o
CZ - 664 53 Újezd u Brna
Komenského 427
Zarząd: Ing.Mag. Christoph Lach

 

 

 1. Zamówienia

Dla naszych zamówień obowiązują następujące warunki.

Inne warunki, ich zmiana lub odstępstwa wynikające z pism dostarczonych przez zleceniobiorców obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną pisemnie zatwierdzone przez spółkę TÜCHLER. Ustala się, że ani zachowanie tajemnicy, ani spójność działań nie stanowią podstawy do zmiany warunków handlowych spółki TÜCHLER oraz do zmiany postanowień szczególnych, wynikających z innych związanych z prowadzoną działalnością dokumentów spółki TÜCHLER, takich jak na przykład umowy kupna, zamówienia, specyfikacje techniczne, kosztorysy, itp.


Do wydania pisemnej zgody na dokonanie zmian i rozszerzenie lub ograniczenie zakresu niniejszych Warunków Handlowych lub wyżej wymienionych postanowień szczególnych upoważnieni są wyłącznie poszczególni członkowie zarządu oraz następujące osoby samodzielnie:

Michael Jirka, Einkauf jirka@tuechler.at

Zgoda na dokonanie zmiany obowiązuje wtedy, gdy zostanie ona wysłane drogą mailową przez jedną z wyżej wymienionych osób. Ponadto zgoda obowiązuje również w przypadku potwierdzenia jej poprzez fax lub drogą listową.

 

 1. Zakres świadczeń i/lub usług, kompletność
  Dostawy lub/i usługi muszą być świadczone zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, z zachowaniem odpowiednich norm jak również międzynarodowych, narodowych oraz regionalnych przepisów jak np. EN, ÖNORM, DIN, UVV, BAGUV, BGV, GUV, ÖVE, VDE, SIL, zgodnie z ich aktualnym stanem prawnym.    W szczególności Zleceniobiorca ma obowiązek zapoznania się z rozporządzeniami, normami i przepisami prawnymi obowiązującymi w miejscu dostawy lub świadczenia usługi oraz niezwłocznego ostrzeżenia, każdorazowo przed zawarciem umowy, o niemożności spełnienia tych przepisów. Ostrzeżenie to powinno zawierać informację, jakie normy mogą a jakie nie mogą zostać spełnione. Dopuszczalne jest podanie dokładnej listy spełnionych norm, przepisów i podstaw prawnych z jednoczesnym, wyraźnym ostrzeżeniem o niemożności spełnienia pozostałych norm, przepisów i podstaw prawnych.

Ostrzeżenie należy wysłać wyłącznie na adres oraz do osób wymienionych w punkcie 1. niniejszych Warunków Handlowych..

 1. Opakowanie:
  Opakowanie musi odpowiadać specyfice dostarczanego produktu. Opakowanie musi zostać odpowiednio zabezpieczone na czas transportu i magazynowania, być odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz znajdować się na paletach. Wymagania dotyczące opakowań obowiązują również w przypadku osobistego odbioru towaru przez nasz personel, firmę kurierską, spedycję i inne.

  Ceny i obowiązek zapoznania się z informacjami
  Wszystkie ceny – o ile nie uzgodniono inaczej – są stałymi cenami umownymi zgodnie z INCOTERMS 2000, DDP dla miejsca dostawy i obejmują wszystkie koszty dodatkowe i koszty włącznie z transportem, rozładunkiem i opakowaniem. Utylizacja opakowań (o ile dostawca nie został z niej zwolniony), materiałów opakowaniowych oraz środków transportowych dokonywana jest na koszt Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca gwarantuje kompletność i sprawność przedmiotu dostawy zgodnie ze znanymi mu warunkami eksploatacji nawet w przypadku, gdy dostawy częściowe lub usługi dodatkowe nie zostały wyraźnie wskazane w zamówieniu spółki TÜCHLER lub ofercie Zleceniobiorcy.
  Zleceniobiorca oświadcza nieodwołalnie, że zapoznał się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi właściwego wykonania dostaw i usług wymienionych w zamówieniu. Zmiany cen, ograniczenia zakresu gwarancji lub dodatkowe żądania wszelkiego rodzaju, które wynikają z braku informacji, są bezpodstawne.

 2. Wysyłka, materiały niebezpieczne, miejsce dostaw, przejście ryzyka
  Wysyłka
  Do każdej przesyłki należy załączyć dowód dostawy w przynajmniej jednym egzemplarzu oraz dokumenty przewozowe z dokładnym określeniem przedmiotu dostawy w celu jego bezproblemowej identyfikacji przez odbiorcę. Przesyłka musi każdorazowo posiadać numer zamówienia. Wszelkimi kosztami, wynikającymi z braku lub niewłaściwego sporządzenia dowodu pochodzenia jak również z nieprzestrzegania przepisów tranzytowych, jak na przykład cła, koszty przestojów, koszty przekazania, itp., zostanie obciążony dostawca.

  Adres dostawy
  Zgodnie z umową dostawy.

  Ze względu na przepisy celne obowiązuje poniższe postanowienie:

dla Zleceniobiorców z państw UE: Na żądanie spółki TÜCHLER należy dostarczyć nieodpłatnie wiążącą deklarację dostawcy, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1207/2001 z 11.07.2001.
dla Zleceniobiorców z państw trzecich: W przypadku towarów objętych umowami preferencyjnymi z UE, należy dostarczyć w oryginale wszystkie wymagane dokumenty jak EUR1 / EUR 2, świadectwo preferencyjnego pochodzenia, świadectwo pochodzenia, które umożliwią spółce TÜCHLER dokonanie importu bez opłat celnych lub obniżenie opłat celnych. W przypadku braku lub opóźnieniu w dostawie zaświadczeń, spółka TÜCHLER obciąży Zleceniobiorcę dodatkowymi kosztami (opłaty celne, koszty administracyjne).

Wszystkich Zleceniobiorców obowiązuje:
Jeśli zgodnie z umowami klienckimi lub w trakcie ich realizacji zamawiająca spółka jest lub zostanie obciążona obowiązkiem dostarczenia zaświadczeń dotyczących w szczególności danych producentów, adresów, krajów pochodzenia jak również świadectw zgodności z przepisami DUAL USE jak również obowiązujących przepisów embargo, dostawca zobowiązuje się do dostarczenia ich na własny rachunek i odpowiedzialność oraz bez roszczeń finansowych.

Towary niebezpieczne
Jeśli dostawie podlegają towary, co do których zastosowanie mają międzynarodowe przepisy dot. towarów niebezpiecznych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do całkowitego przestrzegania tych przepisów lub do poniesienia skutków prawnych wynikających z ich nieprzestrzegania. Odpowiednio sporządzone zaświadczenie o przewozie towarów niebezpiecznych należy załączyć do przesyłki.

Miejsce docelowe
Miejsce wykonania dostawy lub usługi określone jest w zamówieniu. Odpowiedzialność za dostawę ponosi Zleceniobiorca. Miejsce doręczenia dokumentacji oraz płatności określone jest w zamówieniu.
Für Montageendkontrolle, Inbetriebsetzung, Garantie und Gewährleistung gilt der Ort an dem die Sache eingebaut ist.

 

 1. Faktury i płatności
  Fakturę w formie uproszczonej należy wysłać w formie elektronicznej, w formacie.PDF 300 dpi, do naszego działu finansowego (rechnung@tuechler.at) po całkowitym wykonaniu dostawy lub usługi. Faktura musi zawierać każdorazowo numer zamówienia oraz właściwą stawkę naliczonego podatku obrotowego. Faktury załączone do przesyłki nie będą akceptowane. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest dopilnowanie, aby forma faktury była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie z przyjętymi warunkami, termin zapłaty rozpoczyna się dniem doręczenia faktury, jednak nigdy przed zakończeniem dostawy lub usługi. Zleceniobiorca przyjmuje ponadto do wiadomości, że niepoprawnie wystawione dokumenty wysyłkowe, atesty i inne dokumenty powodują przesunięcie terminu płatności. Koszty transakcji płatniczej ponosi Zleceniobiorca. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności netto zostaną dokonane w ciągu 14 dni z 3% potrąceniem lub 30 dni od chwili dostawy towaru zgodnie z umową i po przesłaniu prawidłowej i weryfikowalnej faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się datę przelewu z jednego z naszych kont bankowych.

 2. Termin dostawy
  Wszystkie terminy dostaw będących przedmiotem umowy są terminami stałymi, co oznacza, że wyraźnie uzgadnia się, że w przypadku braku dostawy w wyznaczonym terminie, spółka TÜCHLER jest upoważniona do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy. Nieskorzystanie z prawa odstąpienia od umowy przez spółkę TÜCHLER nie zwalnia Zleceniobiorcy od wywiązania się z dostawy lub usługi jak również nie oznacza, że spółka TÜCHLER zrezygnuje z prawa do odszkodowania lub zmniejszy kwotę odszkodowania. W przypadku innej możliwości naprawy szkody, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje spółkę TÜCHLER o wszystkich okolicznościach, które mogą uniemożliwić lub utrudnić wywiązanie się z obowiązku wykonania dostawy lub usługi.

 3. Odbiór towaru
  Odbiór towaru odbywa się zgodnie z przeznaczeniem. Zleceniobiorca rezygnuje w związku z tym z niezwłocznej kontroli towaru jak również zrzeka się z możliwości wniesienia zarzutu zgłoszenia wad po terminie. Płatność przez spółkę TÜCHLER nie oznacza ani bezwarunkowej akceptacji ani potwierdzenia braków ilościowych i jakościowych. Pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru oznacza wyłącznie fakt dostarczenia przesyłki, ale nie obejmuje kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonego towaru. Powyższe tyczy się również towarów odebranych osobiście przez personel spółki lub dostarczonych przez kuriera, spedycję i inne.

 1. Gwarancja
  Zleceniobiorca udziela gwarancji na towar na okres 36 miesięcy od oddania do eksploatacji a w przypadku opóźnień w instalacji na okres 36 miesięcy od chwili dostawy na miejsce montażu. Zleceniobiorca gwarantuje ponadto, że przedmiot zamówienia spełnia umowne założenia dotyczące jego przeznaczenia, wyprodukowany jest z nowego materiału dobrej jakości i jest wolny od wad. Zleceniobiorca udziela gwarancji również na dostarczone towary, które nie zostały wyprodukowane przez niego, jak również odpowiada za ich nienaganne wykonanie i konstrukcję. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia usterek w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany bezpośrednio w miejscu montażu lub ponieść koszty związane z wymianą, montażem i demontażem.

 2. Kara za zwłokę

W przypadku przekroczenia umownego terminu dostawy, zgodnie z zasadą słuszności i bez potwierdzenia szkody, spółka TÜCHLER jest uprawniona do potrącenia z rachunku 1% wartości zlecenia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, jednak maksymalnie 5% całkowitej wartości zlecenia. Nie zwalnia to Zleceniobiorcy z obowiązku wykonania dostawy i usługi, noch schließt diese Vertragsstrafe über diese hinausgehende Schadenersatzforderungen aus.

 1. Zakończenie/Anulowanie/Zmiana umowy

Zakończenie umowy przez klienta spółki TÜCHLER

Spółka TÜCHLER jest upoważniona do rozwiązania umowy ze Zleceniobiorcą w przypadku rozwiązania umowy z klientem końcowym spółki, bez względu na przyczynę jej zakończenia. W takim przypadku Zleceniobiorca otrzyma zapłatę za wszelkie do tego momentu wykonane świadczenia i dostawy. Dalsze roszczenia, w szczególności z tytułu utraty zysku i powstałych szkód zostaną. Darüber hinausgehende Forderungen insbesondere Gewinnentgang und Schadenersatz werden nicht anerkannt.

Anulowanie
Spółka TÜCHLER może zażądać w każdej chwili przerwanie lub zakończenie realizacji umowy.
W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące, Zleceniobiorca przedstawi spółce TÜCHLER dokładny wykaz kosztów wynikających z przerwy w świadczeniu usług po odjęciu wszystkich wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i możliwych oszczędności. W przypadku wyrobów wykonanych na zamówienie (dług rzeczy oznaczonej co do tożsamości) spółka TÜCHLER pokryje udokumentowane koszty.
Inne roszczenia, w szczególności z tytułu utraty zysku i powstałych szkód nie są akceptowane.

Za towary standardowe (zobowiązanie rodzajowe) spółka TÜCHLER nie zwraca kosztów.

W przypadku przerwy trwającej do 3 miesięcy Zleceniobiorca nie może zgłaszać żadnych roszczeń.

Siła wyższa

Odbiór świadczenia może zostać zawieszony przez spółkę TÜCHLER na okres działania siły wyższej, jeśli w czasie tym spółka nie jest w stanie odebrać towaru. Siła wyższa oznacza w szczególności wystąpienie katastrof naturalnych, zamieszek, działania podjęte przez organa publiczne, strajki, blokady und sonstigen schweren Betriebsstörungen vor.

Zmiany ilości

Spółka TÜCHLER ma prawo do zwiększenia lub ograniczenia ilości dostaw i usług.
Zleceniobiorca zobowiązany jest w takim wypadku do zastosowania tej samej podstawy cenowej za wykonane usługi o dostawy. Zwiększenie ceny jednostkowej ze względu na zmniejszenie ilości dostaw lub usług należy niezwłocznie zgłosić do działu zakupów spółki TÜCHLER (patrz punkt 2).
Zleceniobiorca może uwzględnić powiększoną cenę jednostkową w rozliczeniu dopiero po uzyskaniu zgody z działu zakupów spółki TÜCHLER. W przypadku znacznego zwiększenia ilości dostaw lub usług spółka TÜCHLER może zażądać zmniejszenia ceny jednostkowej na drodze porozumienia ze Zleceniobiorcą. W przypadku podejrzenia nieuzasadnionego naliczenia cen jednostkowych w związku ze zmianą ilości dostaw lub usług, spółka TÜCHLER ma prawo do wglądu w kalkulację Zleceniobiorcy. W przypadku zwłoki w dostarczeniu kalkulacji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, cena jednostkowa w przypadku zmniejszenia ilości dostaw lub usług pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany ilości usług lub dostaw do +/- 10 %, ceny pozostają niezmienne.

 1. Zakaz cesji
  Bez wyraźnej pisemnej zgody spółki TÜCHLER, prawa i obowiązki wynikające ze wzajemnej umowy nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie a w przypadku przeniesienia tych praw, przeniesienie to nie jest ważne również dla osób trzecich. Zlecanie wykonania usług lub dostaw wynikających z umowy osobom trzecim również wymaga naszej zgody.

 2. Dokumenty
  Wszelkie dokumenty, szkice, kalkulacje przekazane Zleceniobiorcy w celu przygotowania oferty i realizacji zamówień pozostają w dalszym ciągu własnością spółki TÜCHLER. Wszystkie dokumenty są poufne i mogą być wykorzystane tylko do konkretnych celów. W przypadku nieuzasadnionego wykorzystania ww. Dokumentów – zgodnie z zasadą słuszności – zostanie naliczona kara odszkodowawcza w wysokości  € 100.000,-. Niniejsza kara umowna nie ma wpływu na wszelkie wynikłe roszczenia odszkodowawcze.

 3. Zastrzeżenie prawa własności
  Realizując zamówienie spółki TÜCHLER Zleceniobiorca rezygnuje z dochodzenia prawa zastrzeżenia własności dostarczanych przedmiotów.

 4. Potrącenia należności
  Spółka TÜCHLER jest uprawniona do potrącania Zleceniobiorcy należnych płatności każdorazowo z roszczeniami spółki TÜCHLER lub firmy powiązanej ze spółką TÜCHLER.

 5. Zatrzymanie
  Zleceniobiorca nie może opóźniać wykonania usługi i/lub przekładać jej na inny termin. Zleceniobiorcy nie przysługuje również prawo do zatrzymania rzeczy oddanych do dyspozycji przez spółkę TÜCHLER.

 6. Prawa własności
  Zleceniobiorca oświadcza, że wykonując usługi lub dostawy wynikające z zamówienia nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności patentów,  znaków towarowych, prywatności oraz własności intelektualnej. Jeśli w związku zamówieniem dokonanym przez spółkę TÜCHLER zostaną naruszone prawa własności, Zleceniobiorca zapewni, że spółka nie zostanie narażona na szkody i pozwy.

 7. Klauzula poufności
  Jeśli jedno z postanowień zawartych w zamówieniu spółki lub jeden z niniejszych warunków handlowych jest lub stanie się całkowicie lub częściowo nieważny, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona. Nieważne postanowienie należy zastąpić nowym, które jest możliwie najbardziej zbliżone do znaczenia nieważnego postanowienia.

 8. Jurysdykcja
  Wszelkie spory wynikające z aktualnej umowy muszą zostać rozwiązany w drodze porozumienia. Zobowiązania dostawcy pozostają w tym czasie niezmienione. Sądem rozstrzygającym jest sąd w Wiedniu. Spory będą rozstrzygane wyłącznie na mocy prawa austriackiego.

Wszelkie normy odsyłające do Międzynarodowego Prawa Prywatnego lub Konwencji Wiedeńskiej są wykluczone.

 1. Przyjęcie zamówienia
  W celu przyjęcia zamówienia bez zastrzeżeń osoba uprawniona po stronie Zleceniobiorcy podpisze i odeśle przygotowane przez spółkę TÜCHLER zamówienie zatytułowane  „Zamówienie”.

Zmiany lub poprawki na formularzu zamówienia są niedopuszczalne i tym samym nieważne. Für, vom Auftragnehmer als notwendig erachtete Änderungen gilt das unter Punkt 1 Ausgeführte.

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.