Warunki korzystania z www

Użytkowanie strony internetowej

TÜCHLER umożliwia pobranie treści niniejszej strony internetowej wyłącznie w celach prywatnych oraz użytkowaniu niekomercyjnym, przy założeniu, że w każdej kopi treści zawarte będzie wskazanie na wszystkie prawa autorskie oraz prawa własności pierwotnych treści.  Treści tej strony internetowej nie mogą zostać w żaden sposób zmienione oraz wykorzystane w celach oficjalnych lub komercyjnych, kopiowane, publicznie pokazywane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w inny sposób.  Użytkowanie treści tej strony internetowej na innej stronie wzgl. miejscach sieciowych jest zabronione. Treści z niniejszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi. Każde bezprawne użytkowanie treści niniejszej strony internetowej może naruszyć prawa autorskie znaków towarowych lub pozostałych regulacji prawnych.  Wyłącznie z powodu samego wymienienia nie należy wyciągnąć wniosków, że znak towarowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich! W przypadku złamania tych warunków automatycznie wygasa upoważnienie do użytkowania tej strony internetowej. W tym przypadku należy natychmiastowo zniszczyć wszystkie pobrane wzgl. wydrukowane treści.

Wygaśnięcie gwarancji producenta
TÜCHLER nie przejmuje odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność treści tej strony internetowej.  TÜCHLER może zawsze bez uprzedzenia wprowadzić zmiany treści tej strony internetowej lub wymienionych tutaj produktów i cen. Treść tej strony internetowej prawdopodobnie nie odpowiada najnowszej jej wersji. Spółka TÜCHLER nie jest zobowiązana do aktualizacji treści tej strony internetowej. Określone informacje z tej strony internetowej mogą odnosić się do produktów i usług, które w niektórych krajach nie są dostępne. Zapytania o dostępne produkty i usługi kieruj do swojej lokalnej osoby kontaktowej ze spółki TÜCHLER. 
Linki do stronami internetowymi innych firm.

Linki do innych stron internetowych
Zawarte na tej stronie internetowej linki do innych stron internetowych innych przedsiębiorstw (innych firm) udostępnione są wyłącznie w interesie użytkownika. W przypadku kliknięcia w link, następuje opuszczenie strony internetowej spółki TÜCHLER. Spółka TÜCHLER nie sprawdziła wszystkie strony innych firm i nie ma wpływu na te strony internetowe jak i na ich zawartość oraz nie przejmuje za nie odpowiedzialności. Z tego powodu spółka TÜCHLER nie wypowiada się na temat innych stron internetowych, o zawartych tam informacjach lub innych produktach wzgl. pozostałych treściach lub celach osiągniętych dzięki ich użytkowaniu. Dostęp na stronę internetową innej firmy następuje za pomocą linków prowadzących do tej strony internetowej. Dostęp następuje na własną odpowiedzialność użytkownika.
Zobowiązanie odpowiedzialności nastąpiłoby wyłącznie w przypadku, w którym autor zna treści oraz istniałaby możliwość techniczna, aby zapobiec użytkowaniu w razie treści niezgodnych z prawem. Spółka TÜCHLER oznajmia niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linków, na podlinkowanych stronach internetowych nie rozpoznano nielegalnych treści.  Spółka TÜCHLER nie ma żadnego wpływu na aktualną oraz przyszłą formę, treści lub prawa autorskie na podlinkowanych stronach. Z tego powodu spółka TÜCHLER wyraźnie dystansuje się niniejszym od wszelkich treści wszystkich podlinkowanych stron, które po umieszczeniu linka zostały zmodyfikowane. Ustalenie to obowiązuje wszystkie linki oraz odsyłacze, umieszczone wewnątrz własnych informacji dostępnych w internecie, jak i dla obce wpisy w utworzonych przez TÜCHLER księgach gości, forach dyskusyjnych, spisów linków, list mailingowych oraz wszystkich innych form baz danych, do których możliwy jest pełny dostęp zewnętrzny. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści oraz w szczególności za szkody, powstałe w wyniku użytkowania lub nieużytkowania w ten sposób udostępnionych informacji, odpowiada wyłącznie operator strony, do której utworzony został link, a nie podmiot, który jedynie umieścił na swojej stronie dany link.

Odsyłacze do tej strony internetowej
Dozwolone jest tworzenie na innych stronach internetowych odsyłaczy do tej strony internetowej. Przy tym jednak należy przestrzegać wytycznych dla odsyłaczy ze stronami internetowymi spółki TÜCHLER jak i obowiązujących praw.
Informacje ogólne
Uwaga: W przypadku połączeń ze stroną internetową spółki TÜCHLER wytyczne muszą być zgodne ze wszystkimi odsyłaczami stron internetowych spółki TÜCHLER i ze wszystkimi obowiązującymi prawami.

Wytyczne dla odsyłaczy do stron internetowych spółki TÜCHLER

Strona, która posiada odsyłacz do strony internetowej spółki TÜCHLER, zawiera:
• Może utworzyć odsyłacz do treści TÜCHLER, bez ich replikowania.
• Nie może utworzyć przeglądarki lub miejsc sieciowych wokół TÜCHLER
• Nie może sprawiać wrażenia, że spółka TÜCHLER popiera tę stronę internetową oraz treści na niej zawarte
• Nie może przedstawiać swoich stosunków ze spółką TÜCHLER w fałszywym świetle
• Nie może zawierać błędnych informacji o produktach i serwisie spółki TÜCHLER
• Nie może używać logotypu spółki TÜCHLER jak i innych znaków towarowych bez wyraźnej zgody spółki TÜCHLER
• Nie może zawierać treści, które mogą być uznane jako nietaktowne, obraźliwe lub kontrowersyjne, tylko treści, które przeznaczone są dla wszystkich użytkowników.

Ta strona internetowa jest zarządzana przez spółkę TÜCHLER w Wiedniu, Austria. Warunki podlegają prawu Republiki Austriackiej.  Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych dla przedsiębiorców jest Sąd we Wiedniu, Austria. Spółka TÜCHLER nie wypowiada się w żaden sposób o tym, czy treści tej strony internetowej są odpowiednie do użytkowania poza miejscami, gdzie spółka TÜCHLER lub przedsiębiorstwo powiązane ze spółką TÜCHLER ma swoją siedzibę lub czy dopuszczalny jest dostęp do treści tej strony internetowej poza tym obszarem; taki dostęp odbywa się z inicjatywy własnej i na własne ryzyko. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obecnie obowiązującego prawa lokalnego.

Spółka TÜCHLER w dowolnym czasie może zaktualizować lub zmienić obecne warunki.  Należy okazjonalnie wchodzić na tę stronę internetową, aby dowiedzieć się, czy aktualnie obowiązujące warunki są wiążące w ich aktualnej wersji. Niektóre z tych przepisów mogą zostać zastąpione uwagami prawnymi lub przepisami na właściwych podstronach tej strony internetowej.
Ostatnia aktualizacja: Październik 2013

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.