Ogólne Warunki Handlowe firmy TÜCHLER

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 

 1. Zakres obowiązywania/definicje

  (a) Dla stosunków handlowych pomiędzy spółką Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH (zwaną dalej „Sprzedawcą“) oraz Klientem (zwanym dalej „Klientem“) na podstawie zamówień realizowanych poprzez sklep internetowy www.shop.tuchler.net (zwany dalej „Sklepem Internetowym“), lub poprzez każdy inny rodzaj umowy, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia zamówienia. Odmienne warunki Klienta nie będą uznawane, chyba że Sprzedawca wyrazi wyraźną pisemną zgodę na ich obowiązywanie.
  (b) Klient jest konsumentem, jeżeli zawiera umowę w celu zarówno nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą jak i samodzielną działalnością zawodową. Klient jest przedsiębiorcą, jeżeli w momencie zawarcia umowy wykonując swoją działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową działa jako osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca osobowość prawną.

 2. Rodzaj oferowanych dostaw i usług

  (a) Sprzedawca oferuje profesjonalnym użytkownikom dostawy i usługi w zakresie organizacji imprez. Wszelkie dane lub wypowiedzi dokonywane na stronach internetowych, dokumentach sprzedaży, ofertach, potwierdzeniach zleceń, dokumentach przewozowych, rachunkach lub w innych miejscach odnoszą się, o ile wyraźnie nie podano inaczej, do zastosowania w zakresie organizowanej imprezy.
  (b) Zakres imprezy obejmuje od organizatora imprezy, sceny gminy i szkoły, przez hale przeznaczone do organizacji imprez i innych celów, po w przypadku dużych imprez, telewizję, film, teatr, operę wraz z ich stałymi instalacjami, wyposażeniem i dekoracjami imprez. Różnorodne wymagania związane z faktem, że imprezy muszą oferować „coś wyjątkowego”, ale często są bardzo krótkie, doprowadziły przez lata do stworzenia cech szczególnych specyficznych dla tej branży.
  Należą do nich na przykład prototypy stworzone wyłącznie do jednorazowego użycia w celu nadania danemu show wyjątkowego charakteru, wykorzystanie produktów przemysłowych do celów innych niż te zamierzone przez producenta, jak n. p. wykorzystanie podnośników do podnoszenia osób, czy dowolnie rozkładanych wykładzin podłogowych.
  Z drugiej strony należą do nich towary wytworzone specjalnie w celu wykorzystania ich w czasie imprezy, takie jak urządzenia do zrzucania, tekstylia, folie, nawierzchnie i tekstury, które zgodnie z wymogami typowymi w innych miejscach nie byłyby „zgodne z normami”.
  Tak samo szczególne są małe wymagania dotyczące właściwości i jakości powierzchni n. p. w porównaniu do zakresu projektowego czy domowego. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że dla wielu towarów i usług w tym zakresie brak jest zarówno obowiązujących norm i standardów krajowych jak i międzynarodowych.
  (c) Dlatego też Sprzedawca, o ile nie ustalono inaczej, świadczy dostawy czy usługi oraz przygotowuje towary według powszechnie przyjętych kryteriów w zakresie organizacji imprez. Jako powszechnie przyjęta obowiązuje dostawa, usługa lub wykonanie zawsze wówczas, jeżeli Sprzedawca użył zastosowania, niezależnie, w jakim kraju, w którym dana dostawa, usługa czy wykonanie przeprowadzono wzgl. wykorzystano w podobny sposób w sposób niewadliwy.
  Reklamacje odnoszące się do norm i standardów stosowanych w zastępstwie, tj. norm DIN, ÖNORM, EN czy krajowych norm i standardów, jak również ekspertyzy oparte na takich normach i standardach, są wykluczone wówczas, o ile normy i standardy te nie zostały w danym przypadku wyraźnie uzgodnione na piśmie, są prawnie obowiązujące lub są częścią niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

 3. Zastrzeżenia dotyczące rozbieżności i tolerancje

  (a) Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć ilości uzgodnione w umowie. Z powodów technicznych nie zawsze jest to jednak możliwe. W szczególności dotyczy to produktów przemysłu tekstylnego (towary z metra), których długość ze względów uwarunkowanych produkcją często znacznie odbiega od tej regularnej. Dostawy nadwyżkowe wzgl. dostawy z niedoborem do maks. 15% uznawane są jako uzgodnione. Rozliczeniu podlega faktycznie dostarczona ilość, niezależnie od ilości zamówionej, o ile rozbieżność ta nie przekracza każdorazowo 15%. W przypadku farbowania na specjalne zamówienie lub zamówień o wolumenie ustalanym na życzenie Klienta, zasada ta dotyczy całkowitego wolumenu w takim samym stopniu.
  (b) W odniesieniu do tekstyliów, folii, podłoży tanecznych i podobnych dzianin stosuje się co następuje:
  (i) Zastrzega się rozbieżności powszechnie przyjęte w handlu i produkcji, takie jak rozbieżności kolorów i różnice w ilości, jak również zmiany danych technicznych.
  (ii) Obowiązujące są następujące zastrzeżenia rozbieżności i tolerancje:
  • Przekos: +/- 1,5% szerokości tkaniny
  • Odchyłki długości: +/- 3%
  • Odchyłki rozciągania: +/- 3%
  • Odchyłki masy w przypadku tekstyliów, podobnych dzianin w stanie konfekcyjnym +/- 1,5 %.
  (iii) W dalszym zakresie obowiązują warunki dotyczące jednostek niemieckiego przemysłu tekstylnego.

 4. Zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

  (a) Partnerem umowy Klienta jest spółka Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Wiedeń, Austria, Prezes Zarządu Mag.Ing. Christoph Lach, Georg Lach, Sąd Handlowy Wiedeń , FN265204g, zgodnie z ustawą o handlu internetowym (ECG): Okręgowy Urząd Magistracki XXII. okręgu, shop@tuchler.net, +43 (0)1 400 10, shop.tuchler.net
  (b) Prezentacja towarów Sprzedawcy w Sklepie Internetowym nie jest wiążąca. Używając przycisku „Dodaj do koszyka”, Klient może umieścić w tzw. koszyku towar wybrany z asortymentu Sklepu Internetowego. Przed wysłaniem zamówienia, Klient może w każdej chwili zmienić towary zgromadzone w koszyku. Bezpośrednio przed wysłaniem zamówienia Klientowi przedstawiane są jego zbiorcze dane dotyczące zamówienia, które może zweryfikować i zmienić. Klient może wysłać zamówienie tylko wtedy, gdy zaznaczy pole „Akceptuję Ogólne Warunki Handlowe”, przez co akceptuje niniejsze warunki umowne.
  (c) Używając przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów zgromadzonych w koszyku.
  (d) W odpowiedzi na to Sprzedawca wysyła Klientowi automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia, w którym podane jest ponownie zamówienie Klienta. To potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza jedynie wpłynięcie zamówienia Klienta u Sprzedawcy i nie stanowi przyjęcia oferty Klienta.
  (d) Sprzedawca przyjmuje ofertę Klienta wysyłając towary. Następnie, Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie wysyłki drogą mailową.
  (e) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Klienta w ciągu pięciu dni roboczych bez podania powodów poprzez wysłanie do niego wiadomości email.
  (f) Klient może anulować zamówienie wysyłając, przed otrzymaniem potwierdzenia wysyłki, wiadomość email na adres storno@tuchler.net, o ile zamówienie nie znajduje się już w produkcji lub nie jest skompletowane.
  (g) Dane dotyczące zamówienia oraz Ogólne Warunki Handlowe są przesyłane do Klienta za potwierdzeniem przesyłki drogą mailową.

 5. Zawarcie umowy poza SklepemInternetowym

  (a) Stroną umowy Klienta jest,

  (i) jeżeli Klient ma siedzibę w Republice Austrii:
  Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Wiedeń, Austria, Zarząd Ing. Mag. Christoph Lach, Georg Lach, Sąd Handlowy Wiedeń, FN265204g, info@tuechler.at, Tel.: +43 (0)1 400 10

  (ii) jeżeli Klient ma siedzibę w Republice Federalnej Niemiec: TÜCHLER Deutschland GmbH, Tirolerstraße 6 / I. piętro po lewej stronie, 845659 Recklinghausen, Niemcy,
  Zarząd: Ing. Mag. Christoph Lach, Georg Lach, Michael Heinacker
  Telefon: +49 (0)2361 302 36-0
  Fax: +49 (0)2361 302 36-29
  E-mail: info@tuechler.de
  Rejestr Handlowy; HRB6664, Sąd Rejonowy Recklinghausen,
  Numer Identyfikacji Podatkowej: DE281122872

  (iii) jeżeli Klient ma siedzibę w Polsce:
  Tuchler Polska Sp. z o.o
  Ul. Staniewicka 18,
  PL-03-310 Warszawa
  t: +48 (22) 647 90 50
  f: +43 (1) 2533033 1870
  E-mail: info@tuchler.pl KRS: 0000250239
  Wydział KRS: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie
  NIP: PL9512169907
  Zarząd: Georg Lach, Mgr.Inż. Christoph Lach

  (iv) jeżeli Klient ma siedzibę w Republice Czeskiej:
  Tuchler jevištní & textilní technika spol. s r.o
  CZ - 664 53 Újezd u Brna
  Komenského 427
  t: +420 5 4422 9001
  f: +420 5 4422 4202
  Numer Rejestrowy firmy: 41604270
  Sąd Ksiąg Rejestrowych: Brno
  UID-Numer: CZ41604270
  Zarząd: Ing.Mag. Christoph Lach

  (b) Od Sprzedawcy otrzymują Państwo ofertę na piśmie. Oferta ta obejmuje wszystkie szczegóły zamówienia, zwłaszcza w przypadku zamówień specjalnych ilość, wskazówki dotyczące wykonania oraz ewentualnie rysunki i plany. Umowa zakupu dochodzi do skutku, jeżeli Klient potwierdzi ofertę e-mailem, faksem lub SMS-em. W momencie braku takiej możliwości ze strony Klienta, przyjmujemy również potwierdzenie ustne – ryzyka i koszty związane z błędnymi danymi w ofercie lub potwierdzeniu zlecenia ponosi jednakże wówczas Klient.
  (c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania ofert i potwierdzeń zleceń w ciągu 14 dni roboczych bez podania powodów, o ile Klient nie dokonał ich potwierdzenia przed upływem terminu. Wszystkie oferty są niewiążące.

 6. Prawo odstąpienia od umowy, pouczenie o odstąpieniu od umowy, skutki odstąpienia od umowy

  Jeżeli klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów zawieranych na odległość dotyczących dostarczania towarów, które zostały sporządzone według specyfikacji określonej przez Klienta. 

 7. Ceny i koszty wysyłki

  (a) Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym zawierają odpowiednio obowiązujący ustawowy podatek obrotowy i koszty wysyłki.
  (b) Koszty wysyłki dla danego produktu można wyliczyć w zakładce „Koszty wysyłki“.
  (c) W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 6 Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, jeżeli dostarczony towar odpowiada towarowi zamówionemu i jeżeli cena odsyłanego towaru nie przekracza kwoty 40 euro wzgl. jeżeli w przypadku wyższej ceny produktu Klient w momencie odstąpienia od umowy nie spełnił jeszcze świadczenia wzajemnego lub nie dokonał częściowej zapłaty określonej w umowie. W pozostałych przypadkach koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sprzedawca.

 8. Płatność, termin płatności, zwłoka

  (a) W przypadku zawarcia umowy poprzez Sklep Internetowy obowiązuje, co następuje:
  (i) Klient może zapłacić za towar kartą kredytową (Visa, Mastercard), po wystawieniu rachunku (jedynie zarejestrowani i uprawnieni do tego Klienci) lub przelewem natychmiastowym.  
  (ii) Sposób zapłaty jest wybierany przez Klienta podczas procedury składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie jednakże prawo do zatwierdzania w poszczególnych przypadkach tylko określonych sposobów zapłaty. Jeżeli Klient wybierze płatność w drodze polecenia zapłaty i w jego wyniku nastąpi obciążenie zwrotne, Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy opłaty pobrane przez bank, chyba że Klient nie odpowiada za obciążenie zwrotne.
  (iii) Cenę zakupu należy zapłacić wraz z wystawieniem rachunku.
  (iv) Klient popada w zwłokę w odniesieniu do płatności, jeżeli w ciągu 30 dni po upływie terminu płatności i wpłynięcia rachunku nie uiści płatności.
  (b) W przypadku zawarcia umowy poza Sklepem Internetowym obowiązuje co następuje:
  (i) Klient może zapłacić za towar kartą kredytową (Mastercard, Visa, Maestro), w drodze polecenia zapłaty, gotówką lub za pobraniem.
  (ii) Jeżeli Klient wybierze płatność w drodze polecenia zapłaty i w jego wyniku nastąpi obciążenie zwrotne, Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy opłaty pobrane przez bank, chyba że Klient nie odpowiada za obciążenie zwrotne.
  (iii) Cena zakupu podlega zapłacie wraz z wystawieniem rachunku z zastrzeżeniem punktu 8 (b) (iii) i (iv).
  (iv) Jeżeli Klient wybierze płatność w drodze polecenia zapłaty i w jego wyniku nastąpi obciążenie zwrotne, Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy opłaty pobrane przez bank, chyba że Klient nie odpowiada za obciążenie zwrotne.
  (v) Jeżeli cena zamówienia jest wyższa niż 150,00 € lub jeżeli z Klientem uzgodniono dostawę na podstawie otwartego rachunku z potwierdzeniem dostawy, cena zakupu podlega zapłacie gotówką netto do kasy w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku z zastrzeżeniem punktu 8 (b) (iv).
  (vi) Jeżeli uzgodniono zaliczkę, należy ją wpłacić w uzgodnionej wysokości dokładnie w uzgodnionym terminie lub w przypadku braku uregulowania umownego w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Uzgodnione terminy dostawy rozpoczynają się wraz z wpłynięciem zaliczki do Sprzedawcy. Sprzedawca rozpoczyna wytwarzanie lub produkcję towarów dopasowaną do potrzeb klienta dopiero po wpłynięciu zaliczki. Opóźnione wpłynięcie zaliczki może spowodować termin dostawy dłuższy niż czas trwania wpłaty zaliczki. Wszelkie koszty powstałe na skutek opóźnienia we wpłacie zaliczki i wynikające z niego opóźnienie terminu dostawy ponosi Klient. Uzgodnione terminy stałe w wyniku opóźnionego wpłynięcia zaliczki staną się nieaktualne.
  (vii) Klient popada w zwłokę w odniesieniu do płatności, jeżeli w ciągu 30 dni po upływie terminu płatności i wpłynięcia rachunku nie uiści płatności.

 9. Zastrzeżenie własności

  Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy aż do całkowitej zapłaty.
 10. Dostawa i montaż

  (a) Sprzedawca ustala odpowiedni sposób wysyłki i dobiera odpowiednie przedsiębiorstwo transportowe zgodnie z zasadami słuszności, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej.
  (b) Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowego zagubienia, uszkodzenia lub utraty dostarczanego towaru przechodzi na Klienta w momencie  wydania towaru przedsiębiorstwu transportowemu.
  (c) Jeżeli Klient zamawia większą ilość towarów, Sprzedawca jest upoważniony do przeprowadzenia dostaw częściowych, o ile klient wyrazi na to zgodę. Powstałe w ten sposób dodatkowe koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.
  (d) W przypadku zawarcia umowy poza Sklepem Internetowym obowiązuje dodatkowo, co następuje:
  Jeżeli Sprzedawca uzgodni z Klientem dostawę odbiegającą od punktu 7 (b) i punktu 10 (b) na miejsce na koszt dostawcy, względnie prace montażowe, klient ma obowiązek zapewnienia dostawy tradycyjnymi środkami transportu (np. samochodem ciężarowym) bez ograniczeń. Dostawcy nie są uprawnieni do wykonywania prac wykraczających poza uzgodnioną usługę. Przestoje, transporty bez towaru lub dokonane na darmo, za które nie odpowiada Sprzedawca, wliczane są po obowiązujących stawkach kosztów. Klient zwróci uwagę Sprzedawcy na ryzyka niewidoczne. Wszelkie prace montażowe, rozłożenia i instalacyjne wykonywane są zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości przyjętymi dla miejsc, gdzie organizowane jest wydarzenie. Wymogi wykraczające poza wyżej wymienione, zwłaszcza te dotyczące jakości czy równości powierzchni, w jaki sposób będą one przykładowo wykonane do prac montażowych w obiektach mieszkalnych i hotelowych, muszą być wcześniej potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie.

 11. Terminy ostateczne, terminy dostaw, prawa odstąpienia

  (a) Samo "poinformowanie" pracownika lub pracowniczki Sprzedawcy przez Klienta o ostatecznym terminie, niezależnie od tego, czy ustnie czy na piśmie nie stanowi porozumienia co do terminu ostatecznego lub transakcji ostatecznej. Terminy ostateczne są wiążące jedynie na podstawie pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i po jednoznacznym określeniu jako termin ostateczny wzgl. transakcja ostateczna jako taka dla Sprzedawcy.
  (b) W przypadku niezachowania uzgodnionego terminu dostawy Klient wyznaczy odpowiedni czas dodatkowy, przynajmniej jednakże dwa tygodnie, którego bieg rozpoczyna się w momencie pisemnego upomnienia
  (c) Klienta należy poinformować o zakłóceniach, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jak na przykład Siła Wyższa, także po stronie jego dostawców, jak również trudności z dostarczeniem towaru mających wpływ na terminy dostaw, które to zakłócenia nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
  (d) Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli jego dostawca, z którym Sprzedawca zawarł kongruentną umowę na dostawę, nie wypełnia zobowiązania dostawy na skutek okoliczności, za które nie odpowiada Sprzedawca. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta i zwróci niezwłocznie dokonane dotychczas płatności.

 12. Opóźnienie odbioru

  (a) W przypadku opóźnienia odbioru przez Klienta, niepodejmowania przez niego współdziałania lub opóźnienia dostawy z innnych przyczyn, za które odpowiada Klient, Sprzedawca jest uprawniony do żądania pokrycia powstałej w związku z tym szkody włącznie z nakładami dodatkowymi (np. koszty magazynowania). W takim przypadku Sprzedawca naliczy odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 2% ceny zakupu za każdy dzień kalendarzowy, poczynając od terminu dostawy wzgl. – przy braku terminu dostawy – od przekazania informacji o przygotowanym towarze do wysyłki.
  (b) Dochodzenie wyższej szkody i ustawowe roszczenia Sprzedawcy (zwłaszcza zwrot nakładów dodatkowych, właściwe odszkodowanie) pozostają nienaruszone, ryczałt zgodnie z punktem 12 (a) należy jednakże doliczyć na poczet dalszych roszczeń pieniężnych. Klient zachowuje prawo do dochodzenia, że Sprzedawca nie poniósł w ogóle żadnej lub jedynie znacznie mniejszą szkodę niż ryczałt zgodnie z punktem 12 (a).

 13. Rękojmia z tytułu wad fizycznych

  (a) Wadami nie są zmiany towarów, które po przeniesieniu ryzyka na Klienta spowodowane zostały zwykłym zużyciem, na skutek nieodpowiedniego magazynowania, wilgoci, innych wpływów temperatury i pogody lub nieodpowiedniego obchodzenia się nimi.
  (b) Reklamacje z tytułu wad oparte na normach czy standardach, które nie zostały uzgodnione jednoznacznie na piśmie, są wyłączone (patrz wyżej punkt 2 (c)). Rękojmia nie obejmuje również odchyleń technicznych przyjętych w handlu lub w odniesieniu do produktów jak również odchyleń i tolerancji zastrzeżonych w punkcie 3. Roszczenia z tytułu rękojmi są ponadto wyłączone wówczas, jeżeli i o ile w odniesieniu do przedmiotowego towaru istnieją obowiązujące wskazówki dotyczące użytkowania i ostrzegawcze (Załączniki 1 do 9 opisane szczegółowo w punkcie 18) i / lub szczególne wskazówki dotyczące użytkowania i ostrzegające dotyczące konkretnego towaru.
  (c) W stosunku do Klientów, którzy są użytkownikami, obowiązuje:
  (i) Sprzedawca odpowiada za wady rzeczowe zgodnie z przepisami prawa.
  (ii) Sprzedawca odpowiada z tytułu odszkodowania tylko zgodnie z punktem 14.
  (iii) Gwarancja w odniesieniu do towarów przesłanych przez Sprzedawcę istnieje jedynie, jeżeli została ona zawarta jednoznacznie w ofercie i/lub potwierdzeniu zlecenia w odniesieniu do danego artykułu.
  (d) W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami obowiązuje:
  (i) Okres rękojmi w przypadku wad niewidocznych wynosi sześć miesięcy od momentu dostawy.
  (ii) Brak jest rękojmi na części zużywalne.
  (iii) Wady widoczne powinny być zgłaszane przez Klienta Sprzedawcy niezwłocznie po przekazaniu towaru. Towar powinien być sprawdzony przez Klienta przed jego przetworzeniem i/lub przycięciem. Jeżeli podczas kontroli stwierdzono wadę, należy niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Sprzedawcę. Wady, które będą widoczne w czasie późniejszym należy zgłaszać Sprzedawcy niezwłocznie na piśmie. O ile Klient nie dokona prawidłowej kontroli i/ lub zgłoszenia wady, odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgłoszoną wadę jest wyłączona.
  (iv) O ile w ofercie i / lub potwierdzeniu zlecenia nie potwierdzono wyraźnie dostawy bez marszczeń, zwyczajne marszczenia zwłaszcza w przypadku materiałów tekstylnych, folii i podobnych form powierzchni jak pomarszczenia na skutek ułożenia oraz odciski materiałów na skutek opakowania i transportu nie stanowią wad.
  (v) W przypadku wysłania towaru wadliwego Sprzedawca według własnego wyboru dokona naprawy lub dostarczy nowy niewadliwy towar (zwane dalej „Świadczeniem Dodatkowym“). W celu dokonania Świadczenia Dodatkowego Klient udzieli Sprzedawcy odpowiedni czas i możliwość; w innym wypadku Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku Świadczenia Dodatkowego, bez  możliwości obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy przez Klienta. Jeżeli wyznaczony przez Klienta względem Sprzedawcy po pierwszym wezwaniu do usunięcia wad odpowiedni okres dodatkowy do usunięcia wad upłynął bezskutecznie lub nieudane są dwie próby naprawy lub dostaw zastępczych, Klient wg własnego wyboru może odstąpić od umowy lub żądać zmniejszenia wynagrodzenia.
  (vi) W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi Klient jest uprawniony do zatrzymania niezbędnego nakładu do usunięcia wad tylko do wysokości wartości towaru. Nie dotyczy to bezspornych lub skutecznie prawnie stwierdzonych wierzytelności wzajemnych Klienta.

 14. Odpowiedzialność

  (a) Odpowiedzialność z tytułu odszkodowania Sprzedawca ponosi w przypadku czynu zamierzonego oraz rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania Sprzedawca odpowiada tylko
  (i) za szkody w związku z zagrożeniem utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia,
  (ii) za szkody w związku z naruszeniem istotnego obowiązku umownego (zobowiązanie, które umożliwia w ogóle prawidłowe wykonanie umowy oraz na wypełnianiu którego strona umowy polega lub może polegać); w tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy jest jednakże ograniczona do odszkodowania za szkodę przewidywalną, do której doszło w typowy sposób.
  (b) Powyższe uregulowania obowiązują również na rzecz ustawowych pełnomocników i pracowników Sprzedawcy.
  (c) odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona..

 15. Potrącenie

  Klient może dokonać potrącenia względem wierzytelności Sprzedawcy tylko i wyłącznie poprzez nie budzące wątpliwości i skutecznie prawne potwierdzone wierzytelności.
 16. Informacje dotyczące przetwarzania danych

  Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobiste w ramach przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz w ramach udzielonych przez Państwa zgód. Dalsze informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania Państwa danych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych.
 17. Postanowienia końcowe

  (a) Językiem umowy jest niemiecki.
  (b) Do umów między Sprzedawcą i Klientem z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Republice Austrii stosuje się prawo Republiki Austrii z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prywatnym funduszem inwestycyjnym wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych w wyniku lub w związku z niniejszym stosunkiem umownym jest Wiedeń.
  (c) Do umów między Sprzedawcą i Klientem z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prywatnym funduszem inwestycyjnym wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych w wyniku lub w związku z niniejszym stosunkiem umownym jest Recklinghausen.
  (d) Do umów między Sprzedawcą i Klientem z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Republice Czeskiej stosuje się prawo Republiki Czeskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prywatnym funduszem inwestycyjnym wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych w wyniku lub w związku z niniejszym stosunkiem umownym jest Brünn.
  (e) Do umów między Sprzedawcą i Klientem z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Rzeczpospolitej Polski stosuje się prawo Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prywatnym funduszem inwestycyjnym wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych w wyniku lub w związku z niniejszym stosunkiem umownym jest Warszawa.
  (f) W przypadku nieskuteczności prawnej poszczególnych uregulowań umowa jest skuteczna w pozostałej części. O ile Klient jest Użytkownikiem uregulowania nieskuteczne zastępowane są przepisami prawa. O ile Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca i Klient zastąpią niezwłocznie postanowienie nieskuteczne innym uregulowaniem, które w jak największym stopniu po względem gospodarczym i prawnym odpowiada temu uregulowaniu.

 18. Wskazówki zastosowania i ostrzegawcze

  Poniższe wskazówki zastosowania i ostrzegawcze stanowią integralną część Ogólnych Warunków Handlowych:
  1. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące folii projekcyjnej
  2. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące trudnopalnych materiałów bawełnianych
  3. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące materiałów z tkaniny Trevira CS oraz włókien poliestrowych FR
  4. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące aksamitów
  5. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące zastosowania, przechowywania i układania wykładzin do tańca i podłogowych
  6. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące „przystosowania spryskiwaczy"
  7. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące środków ognioochronnych i ich zastosowania oraz impregnacji ognioochronnej firmy Tüchler.
  8. Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące taśm klejących
  9. Szczególne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze odnośnie poszczególnych towarów znajdziecie Państwo w opisie szczegółowym danego towaru na stronie https://www.tuchler.net. Stanowią one integralną część OWH.
Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.