Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych przedsiębiorstw grupy TÜCHLER

Polityka prywatności

Preambule

Poprzez poniższą politykę prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o rodzajach Twoich danych osobowych (zwanych dalej również "danymi") oraz w jakich celach i w jakim zakresie. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich procesów przetwarzania danych osobowych, które realizujemy, zarówno w związku ze świadczeniem przez nas usług, jak i w szczególności na naszej stronie internetowej, aplikacjach mobilnych, a także w kontekście zewnętrznych prezentacji online, np.:  nasze profile w mediach społecznościowych (zwane dalej łącznie "ofertą online").

Użyte terminy nie są zależne od płci.

Stan na 23 marca 2023 r.

Na podstawie

 

 • Preambule
 • Osoba odpowiedzialna
 • Przegląd operacji przetwarzania
 • Istotnymi podstawami prawnymi były:
 • Środki ostrożności
 •  Przekazywanie danych osobowych
 • Usuwanie danych
 • Korzystanie z plików cookie
 •  Osiągnięcia biznesowe
 • Korzystanie z platform internetowych do celów wyceny i sprzedaży
 • Płatność
 • Sprawdzenie zdolności kredytowej
 • Zapewnienie oferty online i hostingu
 • Zarządzanie kontaktami i popytem
 • Chatboty i funkcje czatu
 • Wideokonferencje, spotkania online, seminaria internetowe i udostępnianie ekranu
 • Usługi w chmurze
 • Newslettery i powiadomienia elektroniczne
 • Wiadomości reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, faksu lub telefonu
 • Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych
 • Marketing internetowy
 • Obecność w mediach społecznościowych
 • Wtyczki i wbudowane funkcje, a także treści
 • Zmiana i aktualizacja Polityki Prywatności
 •  Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba odpowiedzialna

Mag. Christoph Lach
Rennbahnweg 78
A-1220 Vídeň

 Upoważnieni przedstawiciele:

Andrea Obertscheider

Adres e-mail:

dataprotection@tuchler.net.

Prawne:

https://www.tuchler.net/at/impressum

Przegląd operacji przetwarzania

Poniższy przegląd zawiera podsumowanie rodzajów przetwarzanych danych i celów ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne.
 • Informacje dotyczące płatności.
 • Standortdaten.
 • Informacje kontaktowe.
 • Inhaltsdaten.
 • Dane umowy.
 • Dane dotyczące użytkowania.
 • Dane meta, komunikacyjne i proceduralne.
 • Dane zdarzeń (Facebook).

Kategorie osób, których dane dotyczą

 • Klientela.
 • Pracowników.
 • interesariuszy.
 • Partnerzy komunikacyjni.
 • Użytkowników.
 • Partnerzy biznesowi i umowni.
 • Ludzie przedstawieni.

Cele przetwarzania

 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Środki ostrożności.
 • Marketing bezpośredni.
 • Reichweitenmessung.
 • Monitoring.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Remarketing.
 • Konverzemessung.
 • Klickverfolgung.
 • Zielgruppenbildung.
 • Zarządzaj żądaniami i odpowiadaj na nie.
 • Sprzężenie zwrotne.
 • Marketing.
 • Profile z informacjami o użytkowniku.
 • Zapewnienie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 •  Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej.
 •  Infrastruktura informatyczna.

Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach

 • Bonitätsauskunft.

Właściwe podstawy prawne

 Poniżej znajdziesz przegląd podstaw prawnych RODO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO na Twojej stronie internetowej wymagane są krajowe przepisy o ochronie danych.  nasz kraj zamieszkania lub zamieszkania.  Ponadto, jeśli w indywidualnych przypadkach istotne są bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Cię o nich w oświadczeniu o ochronie danych.

 

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.  
 • Wykonanie umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych, które są przeprowadzane na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1).   1 lit. c) RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia  obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze.
 •   Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd.  1 lit. f RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej, o ile nie są to interesy lub prawa podstawowe   i Mają pierwszeństwo przed podstawowymi wolnościami osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.

 Oprócz przepisów o ochronie danych RODO w Niemczech obowiązują krajowe przepisy o ochronie danych. Dotyczy to w szczególności ustawy o ochronie przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych w przetwarzaniu danych (federalna ustawa o ochronie danych – BDSG). W szczególności BDSG zawiera szczegółowe przepisy dotyczące prawa do informacji, prawa do usunięcia, prawa do sprzeciwu, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzania w innych celach oraz do przekazywania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowania. Reguluje również przetwarzanie danych do celów stosunku pracy (§ 26 BDSG), w szczególności w odniesieniu do nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku pracy, a także zgody pracowników.  Ponadto mogą obowiązywać krajowe przepisy o ochronie danych w poszczególnych krajach związkowych.

 Oprócz rozporządzenia o ochronie danych RODO w Austrii obowiązują krajowe przepisy o ochronie danych.  Dotyczy to w szczególności federalnej ustawy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ustawa o ochronie danych – DSG). Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera w szczególności przepisy szczególne dotyczące prawa do informacji, prawa do sprostowania lub usunięcia, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzania w innych celach i do przenoszenia, a także zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Środki ostrożności

Zgodnie z wymogami prawnymi bierzemy pod uwagę stan techniki, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia i zakres zagrożeń praw i wolności osób fizycznych, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom ochrony proporcjonalny do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, ujawniania, bezpieczeństwa dostępności i separacji danych. Wprowadziliśmy również procedury zapewniające korzystanie z praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia związane z danymi.   Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już w fazie rozwoju lub rozwoju.   Wybór sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez przyjazne dla ochrony danych projektowanie technologii i domyślne.

  Szyfrowanie TLS (https): Używamy szyfrowania TLS do ochrony danych przesyłanych za pośrednictwem naszej oferty online.  Te zaszyfrowane połączenia można rozpoznać po prefiksie https:// na pasku adresu przeglądarki.

 Przekazywanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych dane są przekazywane innym organom, firmom, samodzielnym prawnie jednostkom organizacyjnym lub osobom lub zostaną Państwu przekazane. Odbiorcami tych danych mogą być na przykład: dostawcy usług, którym powierzono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści , które są zintegrowane ze stroną internetową . W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy odpowiednie umowy lub umowy.   umowy, które służą ochronie Twoich danych z odbiorcami Twoich danych.  

Przekazywanie danych w ramach grupy spółek: Możemy przekazywać lub zapewniać dostęp do danych osobowych innym spółkom w ramach naszej grupy spółek.    W przypadku, gdy takie ujawnienie służy celom administracyjnym, ujawnienie opiera się na naszych uzasadnionych interesach biznesowych i biznesowych lub ma miejsce, jeśli jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych lub jeśli istnieje zgoda osób, których dane dotyczą, lub zezwolenie prawne. 

Transfer danych wewnątrz organizacji: Możemy przekazywać lub zapewniać dostęp innym podmiotom w naszej organizacji.  Jeśli ujawnienie to ma miejsce z przyczyn administracyjnych, ujawnienie opiera się na naszych uzasadnionych interesach biznesowych i biznesowych lub ma miejsce, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub jeśli uzyskano zgodę zainteresowanych osób lub zezwolenie prawne. 

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawnymi, gdy tylko ich zgoda na przetwarzanie zostanie wycofana lub inne zezwolenia przestaną obowiązywać (np. Google).  jeżeli cel przetwarzania takich danych przestał istnieć lub nie jest niezbędny do tego celu). Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów.   Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład: danych, które muszą być przechowywane do celów prawa handlowego lub podatkowego lub których przechowywanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub jest niezbędne do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nasze informacje o ochronie danych mogą również zawierać dodatkowe informacje na temat przechowywania i usuwania danych, które mają pierwszeństwo przed odpowiednim przetwarzaniem.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub pliki tekstowe.  Inne notatki pamięci, które przechowują informacje o urządzeniach końcowych i odczytują informacje z urządzeń końcowych. Na przykład status logowania na koncie użytkownika, zawartość koszyka w sklepie internetowym, dostępne Zapisz treści lub funkcje używane w ofercie online. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do różnych celów, np.:  w celu zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i wygody ofert online, a także przygotowania analiz przepływów odwiedzających.  

Komentarze do zgody: Używamy plików cookie zgodnie z przepisami ustawowymi.    W związku z tym uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że wymaga tego prawo.   W szczególności zgoda nie jest konieczna, jeśli przechowywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie niezbędne w celu zapewnienia użytkownikowi jednej z żądanych usług telemedialnych (tj. naszej oferty online).  Odwołalna zgoda jest wyraźnie przekazywana użytkownikom i zawiera informacje o odpowiednim wykorzystaniu plików cookie.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych:  Podstawa prawna wynikająca z  przepisów o ochronie danych, na podstawie której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy  od tego  , czy przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie  .       Poproś o zgodę . Jeśli użytkownicy wyrażą na to zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest zadeklarowana zgoda.  W przeciwnym razie dane przetwarzane przez pliki cookie będą przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w komercyjnym działaniu naszej oferty online i poprawie jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w ramach wypełniania naszych zobowiązań umownych, gdy korzystanie z plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Wyjaśnimy cele, dla których przetwarzamy pliki cookie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych lub w związku z naszą zgodą i przetwarzaniem.

Okres przechowywania: W odniesieniu do okresu przechowywania rozróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Sesyjne pliki cookie (również: sesyjne):   Sesyjne  pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i jego urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).  
 • Trwałe pliki cookie: trwałe pliki cookie są przechowywane nawet po zamknięciu urządzenia. Na przykład status logowania może zostać zapisany lub preferowana treść może być wyświetlana bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedza witrynę.   Podobnie, dane użytkownika gromadzone przez pliki cookie mogą być wykorzystywane do pomiaru zasięgu.   Jeśli nie udostępnimy użytkownikom jednoznacznych informacji o rodzaju i czasie przechowywania plików cookie (np.  w kontekście uzyskania zgody) użytkownicy powinni założyć, że pliki cookie są stałe, a okres przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i  sprzeciwie: Użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę, a także sprzeciwić się przetwarzaniu  zgodnie z wymogami prawnymi określonymi w art. 21 RODO.   Użytkownicy mogą również wyrazić sprzeciw za pomocą ustawień przeglądarki, np.  wyłączenie korzystania z plików cookie (co może również ograniczyć funkcjonalność naszych usług online). Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego może być również https://optout.aboutads.info i https://www.youronlinechoices.com/ zadeklarowany za pośrednictwem strony internetowej.

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Pliki cookie przetwarzania  danych  na   podstawie zgody: Stosujemy procedurę zarządzania zgodą na pliki cookie, w której użytkownicy  wyrażają zgodę  na  korzystanie z plików cookie lub przetwarzanie i dostawców wskazanych w  ramach procedury zarządzania zgodą na pliki cookie  , a także zarządzane i odwoływane przez użytkowników.   W takim przypadku oświadczenie o wyrażeniu zgody jest przechowywane w taki sposób, że nie jest konieczne ponowne powtarzanie zapytania i że zgoda może zostać wykazana zgodnie z obowiązkiem prawnym. Przechowywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. opt-in cookie lub cookie lub cookie).    przy użyciu porównywalnych technologii) w celu uzyskania zgody użytkownika lub użytkownika.       , aby przypisać swoje urządzenia.  Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji o dostawcach usług zarządzania plikami cookie, zastosowanie mają następujące informacje: Okres przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat.  W takim przypadku tworzony jest pseudonimizowany identyfikator użytkownika, a w momencie wyrażenia zgody informacja o zakresie zgody (np.   jakie kategorie plików cookie i/lub dostawców usług), a także używaną przeglądarkę, system i urządzenie.
 • Zorientowanie na użytkownika:  zarządzanie zgodą na pliki cookie;  Usługodawca: Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy;  Strona internetowa: https://usercentrics.com/de/Polityka prywatności: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.

 Osiągnięcia biznesowe

 Przetwarzamy dane od naszych partnerów umownych i biznesowych, np.:  Klienci i zainteresowane strony (zwane łącznie "partnerami umownymi") w ramach umownych i porównywalnych stosunków prawnych, a także powiązanych środków oraz w ramach komunikacji z partnerami umownymi (lub przed zawarciem umowy), np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

 Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Obejmuje to w szczególności zobowiązania do świadczenia uzgodnionych usług, ewentualne zobowiązania aktualizacyjne i środki naprawcze w przypadku gwarancji i innych przerw w świadczeniu usług.      Ponadto przetwarzamy dane w celu ochrony naszych praw oraz w celach administracyjnych związanych z tymi obowiązkami, a także organizacji firmy.   Ponadto przetwarzamy dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie należytego i komercyjnego zarządzania, a także środków bezpieczeństwa w celu ochrony naszych partnerów umownych i naszych operacji biznesowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, naruszeniem ich danych, tajemnic, informacji i praw (np.   w przypadku zaangażowania usług telekomunikacyjnych, transportowych i innych usług pomocniczych, a także podwykonawców, banków, doradców podatkowych i prawnych, dostawców usług płatniczych lub organów podatkowych). W ramach obowiązującego prawa przekazujemy dane partnerów umownych stronom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia obowiązku prawnego.  Inne formy przetwarzania, np.  W celach marketingowych partnerzy umowni zostaną poinformowani w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Informujemy kontrahentów, które dane są wymagane do powyższych celów przed lub w związku z gromadzeniem danych, np.:    w formularzach online ze specjalnym wskazaniem (np.  kolory) lub symbole (np.  gwiazdka lub podobna) lub osobiście.

Dane usuwamy po upływie ustawowej gwarancji i porównywalnych obowiązków, tj. co do zasady po 4 latach, chyba że są one przechowywane na koncie klienta, np. jeśli muszą być przechowywane ze względów prawnych archiwizacyjnych. W przypadku dokumentów istotnych z punktu widzenia prawa podatkowego, a także ksiąg handlowych, zapasów, bilansów otwarcia, rocznych sprawozdań finansowych, ustawowy okres przechowywania informacji niezbędnych do zrozumienia tych dokumentów wynosi dziesięć lat i sześć lat w przypadku otrzymanych listów biznesowych i biznesowych oraz reprodukcji wysłanych listów biznesowych i biznesowych. Okres rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego zapisu w księgowości, inwentarzu, bilansie otwarcia, rocznym sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności, obrotu - lub otrzymano lub wysłano list biznesowy, lub utworzono dokument księgowy, dokonano dalszego wpisu lub pojawiły się inne dokumenty.

W przypadku, gdy korzystamy z zewnętrznych dostawców lub platform w celu świadczenia naszych usług, warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców lub platform stron trzecich.

 

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Zliczanie danych (np.  dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane umowy (np.  przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby zainteresowane: Klienci;  zainteresowane strony; Partnerzy biznesowi i umowni.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i obsługa klienta;   środki bezpieczeństwa; prośby o kontakt i komunikacja;  procedury biurowe i organizacyjne;  Zarządzaj żądaniami i odpowiadaj na nie.
 • Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i udzielanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO); Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Konto klienta: Partnerzy umowni mogą utworzyć konto w ramach naszej oferty online (np.  Konto Klienta i/lub Użytkownika, w skrócie "Konto Klienta"). Jeśli wymagana jest rejestracja konta klienta, partnerzy umowy zostaną o tym poinformowani, a także informacje wymagane do rejestracji. Konta klientów nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.  W ramach  rejestracji, a także późniejszego logowania i korzystania z konta klienta, przechowujemy adresy IP klientów wraz z czasami dostępu, aby udowodnić rejestrację i zapobiec niewłaściwemu użyciu konta klienta. Jeśli klient zamknie swoje konto klienta, dane dotyczące konta klienta zostaną usunięte, z zastrzeżeniem ich przechowywania ze względów prawnych. Obowiązkiem klienta jest wykonanie kopii zapasowej swoich danych w przypadku zamknięcia konta klienta;  Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).
 • Lista życzeń : Klienci mogą utworzyć listę produktów/życzeń. W takim przypadku produkty będą przechowywane w ramach wypełniania naszych zobowiązań umownych do momentu usunięcia konta, chyba że klient dokona pozycji z listy produktów.  lub wyraźnie informujemy klienta o odmiennych okresach przechowywania;   Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).
 • Sklep i e-commerce:  Przetwarzamy dane naszych klientów, aby umożliwić im wybór, zakup lub zamówienie wybranych produktów, towarów i powiązanych usług, a także ich płatność i dostawę lub realizację.  Jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia, korzystamy z usługodawców, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i transportowych, w celu realizacji dostawy lub dostawy.   wdrożenie dla naszych klientów. Korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania transakcji płatniczych. Wymagane informacje muszą być dostarczone jako takie w związku z zamówieniem lub zamówieniem. porównywalny proces akwizycji i obejmują odpowiednio te do dostawy.  Dostarczanie i fakturowanie wymaganych informacji, a także danych kontaktowych w celu zorganizowania wszelkich konsultacji;  Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).
 •   Usługi rzemieślnicze: Przetwarzamy dane naszych klientów i klientów (zwanych dalej jednolicie "klientami"), aby umożliwić im wybór, zakup lub zakup ich danych.    oddanie do użytku wybranych usług lub robót budowlanych, a także związanych z nimi czynności, a także ich wynagrodzenia i realizacji, lub umożliwienia wykonania lub świadczenia .  Wymagane informacje muszą być podane jako takie w zamówieniu, zamówieniu lub i zawierać informacje niezbędne do dostawy i fakturowania, a także dane kontaktowe w celu  umożliwienia konsultacji;   Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).

Korzystanie z platform internetowych do celów wyceny i sprzedaży

 Oferujemy nasze usługi na platformach internetowych obsługiwanych przez innych dostawców usług. W tym kontekście, oprócz naszych informacji o ochronie danych, obowiązują również informacje o ochronie danych odpowiednich platform. Dotyczy to w szczególności realizacji procesu płatności i metod stosowanych na platformach pomiaru zasięgu i marketingu opartego na zainteresowaniach.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Informacje o płatnościach (np.  dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane umowy (np.  przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Klienci.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i obsługa klienta; Marketing.
 • Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i udzielanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dalsze informacje na temat operacji przetwarzania, informacji i usług:

Płatność

  W ramach stosunków umownych i innych stosunków prawnych, ze względu na zobowiązania prawne lub w inny sposób na podstawie naszych uzasadnionych interesów, oferujemy zainteresowanym osobom skuteczne i bezpieczne Oprócz banków i instytucji kredytowych korzystamy również z usług innych dostawców usług (zwanych łącznie "dostawcami usług płatniczych").

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne takie jak: imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe, np.:  Numery rachunków lub kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także informacje o umowach, kwotach i beneficjentach. Te informacje są wymagane do zakończenia transakcji. Wprowadzone dane będą jednak przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych.  Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji związanych z kontem lub kartą kredytową, a jedynie informacje z potwierdzeniem lub negatywnymi informacjami o płatności.   W pewnych okolicznościach dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać dane agencjom kredytowym.   Celem tego przelewu jest weryfikacja tożsamości i zdolności kredytowej.  W tym celu odsyłamy do warunków i informacji o ochronie danych dostawców usług płatniczych.

W przypadku transakcji płatniczych obowiązują warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców usług płatniczych, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub stronach internetowych.  Aplikacje transakcyjne mogą być ładowane.    Odnosimy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji i skorzystania z odwołania, informacji i innych praw osoby, której dane dotyczą. 

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Informacje o płatnościach (np.  dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane umowy (np.  przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby zainteresowane: Klienci;  interesariuszy.
 • Cele przetwarzania:  Świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Klarna / Sofortüberweisung: usługi płatnicze  (techniczne powiązanie metod płatności online);  Usługodawca: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja;  Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i udzielanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Strona internetowa: https://www.klarna.com/dePolityka prywatności: https://www.klarna.com/de/datenschutz.
 • Mollie: usługi płatnicze (techniczne powiązanie metod płatności online);  Usługodawca: Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Holandia;  Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i udzielanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Strona internetowa: https://www.mollie.com/dePolityka prywatności: https://www.mollie.com/de/privacy.
 • PayPal: Usługi płatnicze (techniczne powiązanie metod płatności online) (np.  PayPal, PayPal Plus, Braintree); Usługodawca: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg;   Podstawa prawna: Realizacja zapytań umownych i udzielanych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Strona internetowa: https://www.paypal.com/dePolityka prywatności: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Sprawdzenie zdolności kredytowej

 Jeśli dokonujemy zaliczek lub podejmujemy porównywalne ryzyko ekonomiczne (np. w przypadku zleceń na rachunek), zastrzegamy sobie prawo, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, do przekazywania informacji o tożsamości i zdolności kredytowej dla celów oceny ryzyka kredytowego na podstawie uzyskania procedur matematyczno-statystycznych od firm świadczących usługi wyspecjalizowane w tej dziedzinie (agencje kredytowe).  

 Przetwarzamy informacje otrzymane od agencji kredytowych na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w ramach odpowiedniej uznaniowej decyzji dotyczącej uzasadnienia, wykonania i rozwiązania stosunku umownego.        W przypadku negatywnego wyniku kontroli kredytowej zastrzegamy sobie prawo do odmowy wpłaty na konto lub jakiejkolwiek innej zaliczki.

  Zgodnie z art. 22 RODO decyzja o tym, czy dokonujemy zaliczek, jest podejmowana wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej decyzji w indywidualnych przypadkach, którą nasze oprogramowanie wykorzystuje na podstawie informacji dostarczonych przez agencję kredytową.

  Jeśli uzyskamy wyraźną zgodę partnerów umownych, podstawą prawną raportu kredytowego i przekazania danych klienta agencjom kredytowym jest zgoda. Jeśli zgoda nie zostanie uzyskana, raport kredytowy opiera się na naszym uzasadnionym interesie w wiarygodności naszych roszczeń o płatność.  

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Informacje o płatnościach (np.  dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane umowy (np.  przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
 • Osoby zainteresowane: Klienci;  zainteresowane strony; Partnerzy biznesowi i umowni.
 • Cele  przetwarzania: Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej.
 • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Zautomatyzowane decyzje  w indywidualnych przypadkach:  raport kredytowy (decyzja na podstawie kontroli kredytowej).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • KSV1870 - Stowarzyszenie Ochrony Kredytowej   z 1870 r.: agencja kredytowa;  Usługodawca: KSV1870 Holding AG, Wagenseilgasse 7, A-1120 Wiedeń, Austria;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.ksv.at/Polityka prywatności: https://www.ksv.at/datenschutzerklaerung.
 • SCHUFA: Agencja kredytowa;  Usługodawca: SCHUFA Holding AG, Private Customer ServiceCenter, P.O. Box 10 34 41, 50474 Kolonia, Niemcy;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.schufa.de/de/Polityka prywatności: https://www.schufa.de/de/datenschutz/.
 •  Land Creditreform e.V. : agencja kredytowa;  Usługodawca: Land Creditreform e.V.  , Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss, Niemcy;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.creditreform.de/Polityka prywatności: https://www.creditreform.de/datenschutz.

Zapewnienie oferty online i hostingu

 Przetwarzamy dane użytkowników w celu świadczenia im naszych usług online. W tym celu przetwarzamy adres IP użytkownika, który jest niezbędny do przesyłania treści i funkcji naszych usług online do przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Wyślij.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np.  odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 •  Cele przetwarzania: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika;  infrastruktura informatyczna (obsługa i dostarczanie systemów informatycznych i sprzętu technicznego (komputery, serwery itp.);    Środki ostrożności.
 • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Udostępnienie oferty online na wynajętą przestrzeń dyskową: Aby zapewnić naszą ofertę online, wykorzystujemy przestrzeń dyskową, moc obliczeniową i oprogramowanie, z których korzystamy od odpowiedniego dostawcy serwera (znanego również jako "hosty internetowe").   () dzierżawić lub nabywać w inny sposób; Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: Dostęp do naszej oferty online jest rejestrowany w formie tak zwanych "plików dziennika serwera".   Oprócz plików dziennika serwera, adres i nazwa pobranych stron internetowych i plików, data i godzina pobrania, ilości przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona) oraz, co do zasady, adresy IP i żądający dostawca. Z jednej strony pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane do celów bezpieczeństwa, np.     zapobiegać przeciążeniu serwerów (szczególnie w przypadku niewłaściwych ataków, tzw. "Ataków").  DDoS), a z drugiej strony zmniejszają obciążenie serwerów i zapewniają ich stabilność;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Usuwanie  danych: Informacje z pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane.   Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.
 • Hetzner: Infrastruktura informatyczna i powiązane usługi (np.  przestrzeń dyskowa i/lub moc obliczeniowa); Usługodawca: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy;  Postanowienia prawne: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.hetzner.comPolityka prywatności: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutzUmowa powierzenia przetwarzania danych: https://docs.hetzner.com/de/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/.

Zarządzanie kontaktami i popytem

Kiedy kontaktujesz się z nami (np.   pocztą, formularzem kontaktowym, e-mailem, telefonem lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), a także w kontekście istniejących relacji użytkowników i relacji biznesowych, informacje pytających będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na prośby o kontakt i konieczne są wszelkie wymagane środki.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np.  wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby zainteresowane: partnerzy w zakresie komunikacji;  Użytkownicy (np.  odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja;   zarządzanie wnioskami i odpowiadanie na nie; Informacje zwrotne (np.  Zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza online); Zapewnienie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika; Marketing.
 • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

Chatboty i funkcje czatu

 Oferujemy czaty online i funkcje chatbota (zwane łącznie "usługami czatu") jako środek komunikacji. Czat to rozmowa online prowadzona z pewną dozą terminowości.  Chatbot to oprogramowanie, które odpowiada na pytania użytkowników lub informuje ich o wiadomościach.  Jeśli korzystasz z naszych funkcji czatu, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

  Jeśli korzystasz z naszych usług czatu na platformie online, Twój numer identyfikacyjny będzie również przechowywany na odpowiedniej platformie.   Możemy również zbierać informacje o tym, którzy użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi usługami czatu i kiedy.  Ponadto przechowujemy treść Twoich rozmów za pośrednictwem usług czatu i rejestrujemy procesy rejestracji i zgody w celu wykazania ich zgodnie z wymogami prawnymi.   

  Chcielibyśmy zwrócić uwagę użytkownika na fakt, że odpowiedni dostawca platformy może dowiedzieć się, że i kiedy użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi usługami czatu i dostarczają informacji technicznych o Urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, a także, w zależności od ustawień jego urządzenia, zawierają również informacje o lokalizacji (tak zwane metadane) w celu optymalizacji odpowiednich usług i celów bezpieczeństwa.  Podobnie metadane komunikacji za pośrednictwem usług czatu (tj.  informacje o tym, kto komunikował się z kim) przez odpowiednich dostawców platform zgodnie z ich postanowieniami, do których odsyłamy w celu uzyskania dalszych informacji, w celach marketingowych, lub Służy do wyświetlania reklam dostosowanych do użytkowników.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na aktywację informacji za pomocą regularnych wiadomości za pośrednictwem chatbota, ma możliwość wykorzystania informacji w dowolnym momencie w przyszłości. , aby się wylogować. Chatbot informuje użytkowników o tym, jak i z jakim zrozumieniem mogą zrezygnować z subskrypcji wiadomości.  Subskrybując wiadomości chatbota, dane użytkownika są usuwane z katalogu adresatów wiadomości.

 Powyższe informacje wykorzystujemy do obsługi naszych usług czatu, np.:  Aby zwracać się do użytkowników osobiście, odpowiadać na ich pytania, przekazywać żądane treści, a także ulepszać nasze usługi czatu (np. Facebook).   "uczyć" chatboty odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub wykrywać pytania bez odpowiedzi).

Uwagi  dotyczące  podstaw prawnych: Korzystamy z usług czatu na podstawie zgody, jeśli wcześniej uzyskaliśmy  zgodę użytkowników na  przetwarzanie ich danych w ramach naszej usługi czatu (dotyczy to przypadków, w których użytkownicy są proszeni o zgodę, np.   aby chatbot regularnie wysyłał im wiadomości). Jeśli korzystamy z usług czatu, aby odpowiedzieć na pytania użytkowników dotyczące naszych usług lub naszej firmy, odbywa się to w celu komunikacji umownej i przedumownej.   Ponadto korzystamy z usług czatu na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu optymalizacji usług czatu, ich efektywności ekonomicznej i zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika.

Anulowanie, sprzeciw i usunięcie: W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ramach naszych usług czatu.  

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np.  wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 •  Osoby zainteresowane: partnerzy ds. komunikacji.
 • Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja;   Marketing bezpośredni (np.  pocztą elektroniczną lub pocztą).
 • Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); realizacji zapytań umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

Wideokonferencje, spotkania online, seminaria internetowe i udostępnianie ekranu

 Korzystamy z platform i aplikacji innych dostawców ("Platformy konferencyjne") do prowadzenia konferencji wideo i audio, seminariów internetowych i innych rodzajów konferencji wideo i audio (łącznie "Konferencje").  Wybierając platformy konferencyjne i ich usługi, przestrzegamy wymogów prawnych.   

Dane przetwarzane przez platformy konferencyjne: W związku z uczestnictwem w konferencji  platformy konferencyjne  przetwarzają dane osobowe uczestników wymienionych poniżej. Zakres przetwarzania zależy z jednej strony od tego, jakie dane są wymagane w związku z konkretną konferencją (np.     Wskazanie danych dostępu lub prawdziwych nazwisk) oraz informacje fakultatywne podawane przez abonentów.  Oprócz przetwarzania w celu realizacji konferencji, dane uczestników mogą być również przetwarzane przez platformy konferencyjne w celach bezpieczeństwa lub optymalizacji usług. Przetwarzane dane obejmują dane osobowe (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dostępowe (kody dostępu lub hasła), zdjęcia profilowe, informacje o stanowisku/funkcji zawodowej, adres IP dostępu do Internetu, informacje o urządzeniach końcowych abonentów, ich systemie operacyjnym, przeglądarce oraz jej ustawieniach technicznych i językowych, informacje o procesach komunikacyjnych związanych z treścią, tj. zapisy na czatach,  a także dane audio i wideo oraz korzystanie z innych dostępnych funkcji (np.  Ankiety).  Treść komunikacji jest szyfrowana w zakresie technicznie zapewnionym przez dostawców konferencji.   Jeśli uczestnicy są zarejestrowani jako użytkownicy na platformach konferencyjnych, mogą być gromadzone dodatkowe dane zgodnie z umową z odpowiednim dostawcą konferencji.  mogą być przetwarzane.

Rejestrowanie i nagrywanie: Jeśli nagrania tekstowe, wyniki uczestnictwa (np.  ankiet), a także nagrań wideo lub audio, uczestnicy zostaną przejrzyście poinformowani z wyprzedzeniem i, jeśli to konieczne, poproszeni o zgodę.

 Środki ochrony danych uczestników:  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez platformy konferencyjne można znaleźć w ich  informacjach o ochronie danych, a w ustawieniach platformy konferencyjnej wybierz optymalne ustawienia bezpieczeństwa i  ochrony danych  . Ponadto na czas trwania wideokonferencji należy zapewnić ochronę danych i prywatność w tle nagrania (np.   informowanie współlokatorów, zamykanie drzwi i, jeśli jest to technicznie możliwe, korzystanie z funkcji bałaganu w tle). Linki do sal konferencyjnych i dane dostępowe nie mogą być przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. 

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli oprócz platform konferencyjnych  przetwarzamy również dane użytkowników i prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z platform konferencyjnych lub niektórych funkcji Zapytaj o funkcje (np.  zgoda na nagrywanie konferencji), podstawą prawną przetwarzania jest ta zgoda.    Ponadto nasze przetwarzanie może być konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych (np.    na listach uczestników, w przypadku przetwarzania wyników rozmowy itp.).  We wszystkich innych aspektach dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w skutecznej i bezpiecznej komunikacji z naszymi partnerami komunikacyjnymi.   

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np.  wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby zainteresowane: partnerzy w zakresie komunikacji;  Użytkownicy (np.  odwiedzanie stron internetowych, użytkownik usług online); Ludzie przedstawieni.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i obsługa klienta;   prośby o kontakt i komunikację;  Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 6)  1 p. 1 pkt. f) RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

Usługi w chmurze

 Korzystamy z usług oprogramowania dostępnych przez Internet i obsługiwanych na serwerach ich dostawców (tzw. "usługi w chmurze", zwane również "oprogramowaniem jako usługą") do przechowywania i zarządzania treściami (np. "Usługi w chmurze").  przechowywanie dokumentów i zarządzanie nimi, wymiana dokumentów, treści i informacji z określonymi odbiorcami lub publikacja treści i informacji).

   W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców, jeśli są one częścią procesów komunikacyjnych z nami lub w inny sposób przez nas, na przykład w ramach niniejszej Polityki prywatności. Dane te mogą obejmować w szczególności dane podstawowe i kontaktowe użytkowników, dane dotyczące transakcji, umów, innych procesów i ich treści. Dostawcy usług w chmurze przetwarzają również dane dotyczące użytkowania i metadane, których używają do celów bezpieczeństwa i optymalizacji usług.

Za pomocą usług w chmurze korzystamy z usług w chmurze do tworzenia formularzy lub podobnych formularzy dla innych użytkowników lub publicznie dostępnych stron internetowych.     Dostawcy mogą wykorzystywać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika do celów analizy internetowej lub do zapamiętywania ustawień użytkownika (np. Gmail).   w przypadku kontroli mediów). 

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np.  wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 •  Osoby zainteresowane: Klienci;  Pracownicy (np.  pracownicy, kandydaci, byli pracownicy); zainteresowane strony;  Partnerzy komunikacyjni.
 •  Cele przetwarzania: procedury biurowe i organizacyjne;   Infrastruktura informatyczna (obsługa i dostarczanie systemów informatycznych i wyposażenia technicznego (komputery, serwery itp.)).  
 • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

Newslettery i powiadomienia elektroniczne

 Wysyłamy newslettery, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne (zwane dalej "czytnikami wiadomości") tylko za zgodą odbiorcy lub za pozwoleniem prawnym.  Jeśli treść biuletynu jest wyraźnie opisana w procesie rejestracji, ma to decydujące znaczenie dla zgody użytkowników.   Ponadto nasze biuletyny zawierają informacje o naszych usługach i o nas.  

Aby zapisać się do naszych biuletynów, zasadniczo wystarczy podać swój adres e-mail.    Możemy jednak poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska w celu osobistego zwrócenia się do Ciebie w biuletynie lub innych informacji, jeśli jest to konieczne do celów biuletynu.

Procedura podwójnej zgody: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się zazwyczaj w ramach tzw. procedury podwójnej zgody.    Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji.   To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu adresów e-mail innych osób. Zapisy do newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi.  Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP.    Rejestrowane są również zmiany danych przechowywanych u dostawcy usług spedycyjnych.

Usuwanie   i ograniczanie przetwarzania: Możemy przechowywać adresy e-mail bez gromadzenia danych przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów przed ich usunięciem, aby  móc wykazać wcześniej wyrażoną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie jest możliwy w dowolnym momencie, pod warunkiem, że uprzednie istnienie zgody zostanie potwierdzone w tym samym czasie.  W przypadku obowiązku stałego przestrzegania sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresu e-mail na czarnej liście (tzw. "blocklist") tylko w tym celu wcześniej.

Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu wykazania, że został przeprowadzony prawidłowo.   Jeśli zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie wydajnego i bezpiecznego systemu wysyłkowego.

Zawartość:

 

Informacje o nas, naszych usługach, promocjach i ofertach.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, identyfikatory, status zgody);   Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
 • Osoby zainteresowane: partnerzy ds. komunikacji.
 •  Cele przetwarzania: Marketing bezpośredni (np.  pocztą elektroniczną lub pocztą).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 •  Anuluj subskrypcję: W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, tj.  wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się .dem dalszej akceptacji.   Link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się na końcu każdego biuletynu lub możesz skorzystać z jednej z powyższych opcji kontaktu, najlepiej przez e-mail.

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 •  Pomiar współczynników otwarcia i klikalności  : Biuletyny zawierają tak zwany "sygnał nawigacyjny", tj. plik o rozmiarze piksela, który jest wysyłany z naszego serwera po otwarciu biuletynu lub jeśli korzystamy z dostawcy usług spedycyjnych, z którego serwera jest ładowany.    W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas wyszukiwania.  Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania naszego biuletynu w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowanie czytelnicze w oparciu o ich punkty wyszukiwania (które są pobierane przy użyciu adresu IP) lub czasy dostępu.  Analiza ta obejmuje również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane.  Informacje te są przypisywane do poszczególnych odbiorców newslettera i przechowywane w ich profilach do momentu usunięcia. Recenzje są wykorzystywane przez nas do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania naszych treści do nich lub do dostosowywania różnych treści do zainteresowań naszych użytkowników. Pomiar współczynników otwarć i klikalności, a także przechowywanie wyników pomiarów w profilach użytkowników, a także ich dalsze przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.    Niestety, pomiaru wydajności nie można odwołać osobno, w którym to przypadku należy go anulować lub sprzeciwić się całej subskrypcji biuletynu.   W takim przypadku zapisane informacje profilowe zostaną usunięte;   Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wiadomości reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, faksu lub telefonu

 Przetwarzamy dane osobowe w celu komunikacji reklamowej, która odbywa się za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, telefon, poczta lub faks, zgodnie z wymogami prawnymi.

 Odbiorcy mają prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie lub sprzeciwić się komunikacji reklamowej w dowolnym momencie.

  Po odwołaniu lub sprzeciwie przechowujemy dane niezbędne do udowodnienia uprzedniej zgody na kontakt lub wysłanie przez okres do trzech lat od końca roku odwołania lub sprzeciwu w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Na podstawie uzasadnionego interesu w anulowaniu lub odwołaniu. Aby móc trwale prześledzić sprzeciw użytkownika, przechowujemy również dane niezbędne do uniknięcia ponownego kontaktu (np.   w zależności od kanału komunikacji, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska).

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np.  E-mail, numery telefonów).
 •  Osoby zainteresowane: partnerzy ds. komunikacji.
 •  Cele przetwarzania: Marketing bezpośredni (np.  pocztą elektroniczną lub pocztą).
 • Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Analityka internetowa (zwana również "pomiarem zasięgu") służy do oceny przepływu odwiedzających naszą ofertę online i może określać zachowanie, zainteresowania lub informacje demograficzne dotyczące odwiedzającego, np.:  Uwzględnij wiek lub płeć jako wartości pseudonimowe.  Za pomocą analizy zakresu możemy na przykład: rozpoznać, kiedy nasza oferta online lub jej funkcje lub treści są najczęściej używane, lub zaprosić do ponownego wykorzystania.  Możemy również zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

 Oprócz analizy internetowej możemy również skorzystać z procedur testowych, np.  Testuj i optymalizuj różne wersje naszej oferty online lub jej komponentów.

 O ile poniżej nie określono inaczej, profile mogą być tworzone w tych celach, tj.:  dane zagregowane na potrzeby procesu użytkowania, a informacje mogą być przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu końcowym.   można zapisać i odczytać z niego. Gromadzone informacje obejmują w szczególności odwiedzane strony internetowe i wykorzystywane na nich elementy, a także informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o godzinach użytkowania.  Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie przez nas danych o ich lokalizacji lub przez usługodawców, z których usług korzystamy, dane o lokalizacji mogą być również przetwarzane. Stawać się.

  Przechowywane są również adresy IP użytkowników.    Stosujemy jednak maskowanie IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP) w celu ochrony użytkowników.   Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jasnych danych użytkownika w związku z analizą internetową, testowaniem A / B i optymalizacją (np.  adresy e-mail lub nazwiska), ale pseudonimy.  Oznacza to, że my, a także dostawcy używanego oprogramowania, nie znamy prawdziwej tożsamości użytkownika, a jedynie tożsamość użytkownika do celów odpowiednich procedur.   Profile.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np.  odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 •  Cele przetwarzania: Pomiar zasięgu (np.  statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających odwiedzających); Profile z informacjami o użytkowniku (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa:  maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Więcej informacji na temat procesów, procedur i usług przetwarzania:

 • Matomo:  Matomo to oprogramowanie służące do analityki internetowej i pomiaru zasięgu.  W ramach korzystania z Matomo generowane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika generowane są pliki cookies. Dane użytkownika zebrane w ramach korzystania z Matomo będą przetwarzane wyłącznie przez nas i nie będą udostępniane osobom trzecim. Pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy: https://matomo.org/faq/general/faq_146/Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Usuwanie  danych: Maksymalny okres przechowywania plików cookie wynosi 13 miesięcy.

Marketing internetowy

 Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu internetowego, które obejmują w szczególności marketing powierzchni reklamowej lub prezentację reklam i innych treści (zwanych łącznie "Treściami") w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników, a także mierzenie ich skuteczności.

W tym celu są one tworzone i przechowywane w pliku tzw. plików cookie.  Profile użytkowników (tzw. "profile").  "cookies") lub podobne procedury są wykorzystywane do wykorzystania informacji niezbędnych do prezentacji wyżej wymienionych treści.   Informacje o użytkowniku są przechowywane w NTE. Informacje te mogą być uzupełniane, na przykład: przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, używane sieci online, ale także partnerzy komunikacyjny i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie użytkowania i używanych funkcjach.  Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych o ich lokalizacji, mogą one również być przetwarzane.

  Przechowywane są również adresy IP użytkowników.   Stosujemy jednak dostępne praktyki maskowania adresów IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP) w celu ochrony użytkowników.       Ogólnie rzecz biorąc, brak jasnych danych użytkownika (np.  adresy e-mail lub nazwiska), ale pseudonimy.  Oznacza to, że my, a także dostawcy praktyk marketingu online, nie znamy prawdziwej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach.

Informacje w profilach są zwykle przechowywane w plikach cookie lub przy użyciu podobnych procedur.  Te pliki cookie mogą być później ogólnie odczytywane na innych stronach internetowych, które korzystają z tego samego procesu marketingu internetowego i analizować je w celu wyświetlenia treści, a także za pomocą Inne dane są uzupełniane i przechowywane na serwerze dostawcy marketingu internetowego.

W wyjątkowych przypadkach profilom można przypisać przejrzyste dane. Dzieje się tak, jeśli użytkownicy np.  Jesteś członkiem sieci społecznościowej, której praktyki marketingu internetowego stosujemy, a sieć łączy profile użytkowników z powyższymi informacjami.  Należy pamiętać, że użytkownicy mają dodatkowe umowy z dostawcami, np.:   poprzez wyrażenie zgody w ramach rejestracji. 

 Zasadniczo mamy dostęp tylko do zbiorczych informacji o skuteczności naszych reklam.  W ramach tzw.  Możemy jednak sprawdzić, które z naszych praktyk marketingu online doprowadziły do tak zwanego śledzenia konwersji.  konwersja, tj.   , aby zawrzeć z nami umowę. Śledzenie konwersji służy wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

O ile nie zaznaczono inaczej, prosimy o założenie, że używane pliki cookie będą przechowywane przez dwa lata.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np.  wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody);  Dane zdarzeń (Facebook) ("Dane zdarzeń" to dane, które możemy przekazywać do Facebooka, np. za pośrednictwem piksela Facebooka (za pośrednictwem aplikacji lub w inny sposób) i które odnoszą się do osób lub ich działań VizN; Dane obejmują na przykład: informacje o wizytach w witrynie, interakcjach z treścią, funkcjach, instalacjach aplikacji, zakupach produktów itp.; dane zdarzeń służą do tworzenia grup docelowych dla treści i grup niestandardowych odbiorców;  Dane zdarzeń nie obejmują rzeczywistej treści (np.  pisemne komentarze), bez danych logowania i bez danych kontaktowych (tj. bez nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów). Dane wydarzeń zostaną usunięte przez Facebook po maksymalnie dwóch latach, grupy docelowe utworzone z niego poprzez usunięcie naszego konta na Facebooku). 
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np.  odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 •  Cele przetwarzania: Pomiar zasięgu (np.  statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających odwiedzających); Śledzenie (np.  profilowanie zainteresowań/zachowań, korzystanie z plików cookie);  śledzenie konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych);  tworzenie grup docelowych; Marketing; profile z informacjami o użytkowniku (tworzenie profili użytkowników);  Zapewnienie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika; remarketing; Śledzenie kliknięć.
 • Środki bezpieczeństwa:  maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 6)  1 punkt. a) RODO); Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Możliwość sprzeciwu (opt-out): Odnosimy się do informacji o ochronie danych odpowiednich dostawców i możliwości sprzeciwu przyznanych dostawcom (tzw. "opt-out"). " Rezygnacja"). Jeśli nie określono wyraźnej opcji rezygnacji, możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.    Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszej oferty online.  W związku z tym zalecamy również następujące opcje rezygnacji, które są oferowane łącznie dla poszczególnych regionów: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Transterytorialne: https://optout.aboutads.info

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Amazon: Marketing materiałów reklamowych i powierzchni reklamowych;  Usługodawca: Amazon EU S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg;  Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Strona internetowa: https://www.amazon.dePolityka prywatności: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Tworzenie piksela Facebooka i grupy docelowej (grupy niestandardowych odbiorców): Za pomocą piksela Facebooka (lub porównywalnych funkcji przesyłania danych o zdarzeniach lub informacji kontaktowych za pośrednictwem interfejsów w aplikacji) Facebook może Możliwe, aby osoby odwiedzające naszą ofertę online były wyznaczane jako grupa docelowa do wyświetlania reklam  (tzw. "Custom Audiences").  "Reklamy na Facebooku").   W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku, które umieściliśmy tylko użytkownikom Facebooka i w ramach usług partnerów współpracujących z Facebookiem (tzw. Facebook Cookies). "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np.  są zainteresowani określonymi tematami lub produktami, które można zobaczyć na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tak zwane "pliki cookie"). "Grupy niestandardowych odbiorców").   Za pomocą piksela Facebooka chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie są denerwujące.  Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, określając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. Facebook ads).   "śledzenie konwersji");    Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;  Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Strona internetowa: https://www.facebook.comPolityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacyInne informacje: Dane dotyczące zdarzeń użytkownika, tj. dane dotyczące zachowań i zainteresowań, są wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej i tworzenia grup docelowych na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności ("Załącznik dotyczący administratora", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).  Wspólna odpowiedzialność jest ograniczona do gromadzenia i przekazywania danych do Meta Platforms Ireland Limited, firmy z siedzibą w UE. Meta Platforms Ireland Limited ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie danych, w szczególności w odniesieniu do przekazywania danych spółce dominującej Meta Platforms, Inc. w USA (na podstawie danych między Meta Platforms Ireland Limited i Meta Platforms, Inc.  zawarł standardowe klauzule umowne).           
 • Reklamy na Facebooku: umieszczanie reklam na platformie Facebooka i ocena wyników reklamy;   Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;  Podstawa prawna R: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.facebook.comPolityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacyMożliwość sprzeciwu (rezygnacja): Odnosimy się do ustawień ochrony danych i reklam w profilu użytkownika na platformie Facebook, a także w związku z procedurami  opt-in Facebooka i  opcji kontaktu z Facebookiem w celu zastosowania informacji i innych praw osoby, której dane dotyczą, w polityce prywatności Facebooka;    Inne informacje: Dane dotyczące zdarzeń użytkownika,  tj. dane dotyczące zachowań i zainteresowań, będą wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej i tworzenia grup docelowych na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności ("Aneks dotyczący administratora", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).  Wspólna odpowiedzialność jest ograniczona do gromadzenia i przekazywania danych do Meta Platforms Ireland Limited, firmy z siedzibą w UE. Meta Platforms Ireland Limited ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie danych, w szczególności w odniesieniu do przekazywania danych spółce dominującej Meta Platforms, Inc. w USA ( na mocy umowy między Meta Platforms Ireland Limited i Meta Platforms, Inc.  zawarł standardowe klauzule umowne).
 • Google Ad Manager:  korzystamy z Google Marketing Platform (i usług takich jak Google Ad Manager).  "Google Ad Manager") do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, filmach, witrynach itp.). Google Marketing Platform charakteryzuje się tym, że reklamy wyświetlane są w czasie rzeczywistym w oparciu o oczekiwane zainteresowania użytkowników. Dzięki temu możemy wyświetlać ukierunkowane reklamy dla naszej oferty online i w ramach naszej oferty online, aby wyświetlać użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie pasują do ich zainteresowań. Jeśli użytkownik, np.  Jeśli wyświetlane są reklamy produktów, którymi zainteresowali się inne oferty online, nazywa się to "uwagami";  Dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://marketingplatform.google.comPolityka prywatności: https://policies.google.com/privacyInne informacje: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices;  Warunki przetwarzania danych w usługach reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych między administratorami i standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich:  https://business.safety.google/adscontrollerterms;  jeśli  Google działa jako podmiot przetwarzający, warunki przetwarzania danych dla usług reklamowych Google i standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads i śledzenie konwersji: praktyki marketingu internetowego mające na celu umieszczanie treści i reklam w sieci reklamowej usługodawcy (np. Google Analytics).  w wynikach wyszukiwania, filmach, witrynach itp.), na przykład pokazując je użytkownikom, którzy mogą być zainteresowani reklamami.  Dodatkowo mierzymy konwersję reklam, czyli  Czy użytkownicy wykorzystali je jako okazję do interakcji z reklamami i reklamowanymi ofertami.     konwersja( tak zwana konwersja).    Uzyskujemy jednak tylko anonimowe informacje i żadne dane osobowe poszczególnych użytkowników;  Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO  ), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  f) RODO); Strona internetowa: https://marketingplatform.google.comPolityka prywatności: https://policies.google.com/privacyAby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:  rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices;  Warunki przetwarzania danych między administratorami oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Ads Remarketing: Google Remarketing, znany również jako retargeting, to technologia, która umożliwia użytkownikom korzystającym z usługi online umieszczenie jej na pseudonimizowanej liście remarketingowej, aby mogła być wyświetlana użytkownikom na podstawie ich wizyty w reklamach usług online w innych ofertach online;    Dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Strona internetowa: https://marketingplatform.google.comPolityka prywatności: https://policies.google.com/privacyInne informacje: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices;  Warunki przetwarzania danych między administratorami oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do państw trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Parametr UTM: analiza zasobów i działań użytkownika w oparciu o rozszerzenia adresów internetowych wskazujące na nas innym parametrem, parametrem "UTM".    Na przykład parametr UTM "utm_source=platformX &utm_medium=video" może nam powiedzieć, że dana osoba kliknęła link na platformie X w filmie. Parametry UTM dostarczają informacji o źródle łącza, użytych mediach (np. UTM).  media społecznościowe, strona internetowa, newsletter), rodzaj kampanii lub treść kampanii (np.  Transmisja, link, obraz i wideo). Za pomocą tych informacji możemy na przykład: sprawdzić naszą widoczność w Internecie lub skuteczność naszych kampanii;    Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obecność w mediach społecznościowych

 Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy dane użytkowników w tym kontekście, aby komunikować się z użytkownikami, którzy tam działają lub oferować informacje o nas.

 Należy pamiętać, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to spowodować ryzyko dla użytkownika, ponieważ np.  Egzekwowanie praw użytkowników może być trudniejsze.

 Ponadto dane użytkowników są zwykle przetwarzane w sieciach społecznościowych do celów badania rynku i reklamy. Na przykład profile użytkowników są tworzone na podstawie zachowania użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Następnie można wykorzystać profile aplikacji, np.   Umieszczaj reklamy w sieciach i poza nimi, które mogą odpowiadać zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerze użytkownika, gdzie przechowywane są jego użytkowanie i zainteresowania.  Ponadto dane mogą być przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (w szczególności, jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

Szczegółowy opis odpowiednich formularzy przetwarzania i możliwości sprzeciwu (opt-out) znajduje się w oświadczeniach o ochronie danych i informacjach dostarczonych przez operatorów odpowiednich sieci.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji i wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że można je najskuteczniej wykonywać u dostawców. Tylko dostawcy mają  dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania i udzielać informacji.  Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np.  wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np.  odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja; Informacje zwrotne (np.  Zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza online); Marketing.
 • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Instagram: sieć społecznościowa;  Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.instagram.comPolityka prywatności: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Strony na Facebooku: Profile w sieci społecznościowej Facebook - Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Meta Platforms Ireland Limited za gromadzenie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych odwiedzających naszą stronę na Facebooku (tzw. "Fanpage").      Dane te obejmują informacje o rodzajach treści, które użytkownicy przeglądają lub z którymi wchodzą w interakcje, lub o działaniach, które podejmują (patrz "Rzeczy, które Ty i inne osoby robicie i udostępniacie" w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy), a także informacje o urządzeniach używanych przez użytkowników (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia językowe, dane plików cookie;    patrz "Informacje o urządzeniu" w Zasadach Facebooka dotyczących danych: https://www.facebook.com/policy). Zgodnie z zasadami Facebooka dotyczącymi danych w sekcji "Jak wykorzystujemy te informacje?"      Facebook wyjaśnia również, gromadzi i wykorzystuje informacje w celu świadczenia usług analitycznych, tzw. "Statystyk stron", operatorom witryn, aby mogli uzyskać wgląd w interakcję użytkowników z ich stronami i powiązane z nimi treści.    Zawarliśmy odrębną umowę z Facebookiem ("Informacje o statystykach strony", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), która reguluje w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook, w których Facebook zgodził się realizować prawa osób, których dane dotyczą (tj. Facebook).  Użytkownicy mogą na przykład: Informacje lub prośby o usunięcie bezpośrednio na Facebooku). Prawa użytkowników (w szczególności informacje, usunięcie, sprzeciw i skarga do właściwego organu nadzorczego) są gwarantowane umowami z Facebookiem nie jest ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Informacje o statystykach strony" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data);  Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;  Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.facebook.comPolityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacyStandardowe klauzule umowne (zapewniające poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w państwach trzecich): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumInne informacje: Porozumienie w sprawie wspólnej odpowiedzialności: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Wspólna odpowiedzialność jest ograniczona do gromadzenia i przekazywania danych do Meta Platforms Ireland Limited, firmy z siedzibą w UE. Meta Platforms Ireland Limited ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie danych, w szczególności w odniesieniu do przekazywania danych spółce dominującej Meta Platforms, Inc. w USA (na podstawie danych między Meta Platforms Ireland Limited i Meta Platforms, Inc.  zawarł standardowe klauzule umowne).           
 • LinkedIn: sieć społecznościowa;  Dostawcy usług: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton  Plaza Wilton Place, Dublin 2, Irlandia;  Podstawa prawna: uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.linkedin.comPolityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyUmowa powierzenia przetwarzania danych: https://legal.linkedin.com/dpaStandardowe klauzule umowne (zapewniające poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w państwach trzecich): https://legal.linkedin.com/dpa Wyjazd: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Twitter: sieć społecznościowa;  Usługodawca: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia, spółka dominująca: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;   Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Polityka prywatności:  https://twitter.com/privacy, (Ustawienia: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube: sieć społecznościowa i platforma wideo;  Google Ireland  Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  Polityka prywatności: https://policies.google.com / Prywatność Wyjazd: https://adssettings.google.com/authenticated.

Wtyczki i wbudowane funkcje, a także treści

 Integrujemy z naszą ofertą online elementy funkcjonalne i treściowe, które uzyskujemy z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej "dostawcami zewnętrznymi").    Może to obejmować na przykład grafikę, filmy lub mapy miast (zwane łącznie "Treścią").

Integracja zawsze zakłada, że dostawcy tych treści stron trzecich przetwarzają adres IP użytkowników, ponieważ nie wysyłają adresu IP do swojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści lub funkcji.  Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać wyłącznie treści, których poszczególni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści.   Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako "sygnały nawigacyjne") do celów statystycznych lub marketingowych.   "Znaczniki pikselowe" mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimizowane mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą odnosić się między innymi do informacji technicznych o przeglądarce i  systemie operacyjnym na stronie internetowej, w momencie wizyty oraz innych informacji na temat korzystania z naszej oferty online, a także linków do tych informacji z innych źródeł.

 •  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np.  odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, czasy, numery identyfikacyjne, status zgody);   Dane inwentaryzacyjne (np.  nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np.  e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np.  wpisy w formularzach online); Dane lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np.  odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cele rozwojowe: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika;  Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta; Informacje zwrotne (np.  Zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza online).
 • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b)).  f) RODO).

Więcej informacji na temat operacji przetwarzania, procedur i usług:

 • Google Maps: Integrujemy mapy z usługi "Google Maps" świadczonej przez Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników;   Usługodawca: Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://mapsplatform.google.com/Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • reCAPTCHA: Integrujemy funkcję "reCAPTCHA", aby rozpoznać, czy elementy (np. reCAPTCHA).  w formularzach online) przez ludzi, a nie przez zautomatyzowane maszyny (tzw. "buty").    Przetwarzane dane mogą obejmować adresy IP, informacje o używanych systemach operacyjnych, urządzeniach lub przeglądarkach, ustawienia językowe, lokalizację, ruchy myszy, naciśnięcia, czas spędzony na stronach internetowych, poprzednio odwiedzane strony internetowe, interakcje z ReCaptcha na innych stronach internetowych lub pliki cookie i wyniki procesów ręcznego rozpoznawania (np. Google).  Odpowiadanie na pytania lub zaznaczanie obiektów na zdjęciach).  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu ochrony naszej oferty online przed niewłaściwym wykorzystaniem automatycznego przeglądania i spamu;  Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.google.com/recaptcha/Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy;    Rezygnacja: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 •   Shariff: Używamy przycisków "Shariff", które są bezpieczne dla prywatności. "Shariff" został opracowany, aby umożliwić większą prywatność w Internecie i zastąpił zwykłe przyciski "udostępniania" w sieciach społecznościowych.  To nie przeglądarka użytkownika, ale serwer, na którym znajduje się ta oferta online , który nawiązuje połączenie z serwerem odpowiednich platform mediów społecznościowych i na przykład.  liczba polubień. Użytkownik pozostaje anonimowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Shariff, skontaktuj się z twórcami c't: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html;     KG, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hanower, Niemcy;  Podstawy prawne: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.htmlPolityka prywatności: https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html.
 • Filmy z YouTube: treści wideo;  Dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.youtube.comPolityka prywatności: https://policies.google.com/privacy;     Rezygnacja: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Filmy z YouTube: treści wideo; Filmy z YouTube są integrowane za pośrednictwem specjalnej domeny (rozpoznawalnej przez komponent "youtube-nocookie") w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych", co oznacza, że żadne pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do działań użytkownika.   , aby dostosować odtwarzanie wideo.    Jednak informacje o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim filmem (np.     Pamiętając ostatni punkt odtwarzania);  Dostawcy usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Strona internetowa: https://www.youtube.comPolityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.

Zmiana i aktualizacja Polityki Prywatności

 Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności.    Zmienimy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko będzie to wymagane przez zmiany w przetwarzaniu danych, które przeprowadzamy. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany doprowadzą do aktu współpracy z Twojej strony (np.  zgoda) lub inne indywidualne powiadomienie.

Jeśli w niniejszej Polityce prywatności podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy mogą z czasem ulec zmianie i poprosić o sprawdzenie informacji przed skontaktowaniem się z nami.

 Prawa osób, których dane dotyczą

 Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu różne prawa wynikające z RODO, które wynikają w szczególności z art. 15–21 RODO:

 • Prawo do sprzeciwu: mają Państwo  prawo w  dowolnym momencie wnieść sprzeciw   – z  przyczyn związanych  z Państwa  szczególną sytuacją – wobec  przetwarzania dotyczących Państwa   danych osobowych  na  podstawie  art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO  . e lub f RODO;   Dotyczy to również  profilowania opartego na tych przepisach.   Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są  przetwarzane na potrzeby  marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  dotyczących Państwa  danych osobowych  Danych do     celów takiej  reklamy; dotyczy to  również   profilowania  w zakresie     :   w jaki sposób odnosi się do takiego marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy odpowiednie dane są przetwarzane oraz uzyskać informacje o tych danych, a także dalsze informacje i kopię danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z wymogami prawnymi masz prawo zażądać uzupełnienia danych dotyczących Ciebie  lub sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z wymogami prawnymi masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia danych, które Cię dotyczą   .  Alternatywnie zażądaj ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do  przenoszenia danych: Masz prawo zażądać danych,  które nam przekazałeś,  w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie zgodnie z wymogami prawnymi.  lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi danych.
 • Skarga do organu nadzorczego: Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do  organu  nadzorczego, w  szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza wymogi RODO.

 Organ nadzorczy odpowiedzialny za nas:

https://www.dsb.gv.at/

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by Weboffice GmbH & Co. KG.