ECOGARD B45 ŚRODEK OGNIOCHRONNY
1005201

ECOGARD B45 ŚRODEK OGNIOCHRONNY

1005201
As low as 84,26 zł 68,50 zł

cena hurtowa 36,65 zł
Made in EU
  • ECOGARD ® B45 to impregnat chroniący przed ogniem o uniwersalnym zastosowaniu, chroniący wszystkie chłonne materiały i wiele syntetyków przed zapaleniem się od powszechnych źródeł zapłonu.
  • Również do słomy i sitowia!
  • Jako dodatek do farb emulsyjnych i lateksowych ECOGARD ® B45 uczyni z Państwa palnej farby impregnat chroniący przed ogniem.
  • W zależności od materiału uzyskano następujące klasy trudnopalności: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 wszystkie klasy.

#ECO.B45#
As low as 84,26 zł 68,50 zł
plus koszty wysyłki łącznie z 23% VAT
Gotowe do wysyłki
magazynowy

Dane techniczne
  • Ecogard B45
  • opakowanie 5 kg
Wskazówki ostrzegawcze

Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące TAŚM KLEJĄCYCH w załączeniu!

1. Ogólne informacje o użytkowaniu

Przed użyciem należy stosować się do przepisów pracy, karty charakterystyki i wskazówek ostrzegawczych.
Impregnować należy zawsze tylko całkowicie wyschnięte i czyste materiały. Zasadniczo należy zakrywać wszystkie materiały narażone na działanie mgiełki natryskowej. Na spryskiwanie wodą mogą być czułe w szczególności metale, wtyczki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, ale również drewno, kamienie oraz wrażliwe tekstylia i tapety. Pozostałości ognioochronnych środków chemicznych mogą spowodować uszkodzenia takie jak rdza lub przebarwienia i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

2. Wykonać wstępne testy!

Istnieją tkaniny i wykładziny podłogowe, przede wszystkim z włókien syntetycznych i mieszanin, których na podstawie dzisiejszego stanu techniki nie można odpowiednio wykończyć w sposób zmniejszający palność! Dlatego niezbędne są testy wstępne!

3. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy Środki ognioochronne

ECOGARD® są chemikaliami niepowodującymi zagrożenia dla środowiska i zdrowia. Ze względu na ogólne bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia należy przestrzegać poniższych zasad: przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów i paszy, podczas pracy nie jeść, nie pić ani nie palić, nie wdychać mgiełki aerozolu, nosić maskę oddechową, nosić okulary ochronne, unikać kontaktu z oczami - w razie potrzeby przepłukać dużą ilością wody - w razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem, po połknięciu skontaktować się z lekarzem, po zakończeniu pracy dokładnie umyć wodą ręce, odzież i urządzenia, uważać na zagrożenie korozją w przypadku żelaza i metali kolorowych (zasłonić), przed utylizacją dokładnie przepłukać wodą naczynie, przestrzegać karty charakterystyki!

4. Tolerancja dla skóry Produkty ognioochronne

ECOGARD® są ogólnie dobrze tolerancyjne dla skóry. Nie można jednak wykluczyć reakcji alergicznych w poszczególnych przypadkach. Dlatego należy unikać ciągłego kontaktu skóry z produktem lub z materiałami ognioochronnymi. Nie zaleca się wyposażania w meble tapicerowane.

5. Przestrzegać wymagań urzędowych!

Przestrzegać wymagań urzędowych! Przestrzegać lokalnych wymagań urzędowych. Nabywca musi w odpowiednim terminie dowiedzieć się we właściwym urzędzie, jakie normy i zaświadczenia muszą zostać uzyskane. W wielu przypadkach przedstawiciele urzędów wymagają zaświadczenia o prawidłowym impregnowaniu przez specjalistyczną firmę, np. atestów fabrycznych. Partnerzy handlowi firm Tüchler lub ECOGARD® oferują takie usługi.

Należy pamiętać, że nie ma ogólnych zezwoleń dla środków ognioochronnych. Wszystkie certyfikaty służą wyłącznie do udokumentowania zasadniczej przydatności produktu ognioochronnego do określonego materiału lub określonej grupy materiałowej.
Certyfikatów dla środków ognioochronnych ani atestów fabrycznych nie można stosować jako dowodu lub zaświadczenia zgodnej z normami zgodności z klasą odporności na palenie impregnowanego materiału.

Zaświadczenia klas odporności na palenie według norm można uzyskać za opłatą tylko po odpowiednich testach laboratoryjnych palności materiałów impregnowanych środkiem ECOGARD, wykonanych przez akredytowane instytucje kontrolne. Ryzyko uzyskania zgodności z żądanymi klasami palności ponosi nabywca.

6. Test zapalniczki

Ze względów bezpieczeństwa osobistego test zapalniczki może być wykonywany wyłącznie przez poinstruowane osoby, nad niepalnymi powierzchniami, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wyłącznie na odciętych wzorcach materiału o długości bocznej około 10 x 20 cm. Należy pamiętać, że na podstawie testu zapalniczki nie można wyciągać wniosków dotyczących pomyślnego przejścia badania zgodnego z normami!

7. Ostrzeżenie przed zwilżaniem, praniem i czyszczeniem chemicznym

Środki ognioochronne ECOGARD® są rozpuszczalne w wodzie. Zwilżanie lub pranie powodują rozpuszczenie środka ECOGARD® i konieczność jego dodatkowego zastosowania. Po czyszczeniu chemicznym należy sprawdzić skuteczność ognioochronności.

8. Granice skuteczności impregnacji ognioochronnych

Produkty ognioochronne zabezpieczają przed małymi pożarami w zarodku spowodowanymi wypadkami lub nieuwagą. W przypadku dużego pożaru, podpalenia, stosowania substancji przyspieszających palenie, na przykład benzyny, materiały z wykończeniem trudnopalnym tracą swoje właściwości i zaliczają się do elementów zagrożenia pożarowego.

9. Zjawiska uboczne i wykluczenie odpowiedzialności

Produkty ECOGARD® są przeznaczone do często występujących materiałów. W zależności od materiału mogą wystąpić niepożądane zjawiska uboczne: pogorszenie właściwości trwałości, np. oddawania jasności, odporność na tarcie itd., zmiany odcieni, zmniejszenie odporności na rozerwanie, zjawiska korozyjne, zmiany właściwości chwytowych, zmiany wymiarów, zmieniona reakcje na zanieczyszczenia, powstawanie krawędzi z powodu kropli wody, reakcje alergiczne takie jak podrażnienia skóry, skapywanie środka ognioochronnego w przypadku włókien syntetycznych, w szczególności akrylu. Reklamacje oraz roszczenia odszkodowawcze, wynikające z wyżej wymienionych lub podobnych zjawisk, są wykluczone niezależnie od okresu między pojawieniem się niepożądanego zjawiska a zaimpregnowaniem.

10. Impregnacja ognioochronna firmy TÜCHLER

Tylko w przypadku pisemnego zatwierdzenia przez firmę TÜCHLER impregnowanych przedmiotów (materiałów) oraz innych przedmiotów (materiałów) znajdujących się bezpośrednio w pobliżu sprzedawca może wnosić roszczenia gwarancyjne na podstawie ogólnych warunków handlowych. W innych przypadkach ryzyko zmiany kolorów, zmiany wymiarów i wszystkich innych zmian oraz konieczność spełnienia odpowiednich norm w przypadku innych przedmiotów (materiałów) impregnowanych przez sprzedawcę znajdujących się bezpośrednio w pobliżu, przechodzi na sprzedawcę. Po skutecznej impregnacji firma TÜCHLER wystawia atest fabryczny dotyczący prac związanych z impregnacją. Należy pamiętać, że ten atest nie jest zaświadczeniem spełnienia norm klasy odporności na palenie impregnowanego materiału. Uznanie atestu leży w gestii urzędów. Zaświadczenia klas odporności na palenie według norm można uzyskać za opłatą tylko po odpowiednich testach laboratoryjnych palności materiałów impregnowanych środkiem ECOGARD, wykonanych przez akredytowane instytucje kontrolne. Ryzyko osiągnięcia wymaganych klas pożarowych ponosi nabywca, podobnie jak koszty możliwej kolejnej wymaganej impregnacji oraz kolejnych badań.
Wymienione powyżej punkty obowiązują w pełnym brzmieniu, w szczególności punkty 5 i 9.

Copyright © 2021 TUCHLER Polska Sp. z o.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.