.

Odstąpienie od umowy

Drukuj stronę

Prawo do odstąpienia od umowy

Od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni, bez podania powodu. Okres 14 dni obowiązuje od chwili przejęcia w posiadanie towarów przez Zleceniobiorcę lub wyznaczoną osobę trzecią, która nie jest przewoźnikiem.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy w formie oświadczenia poinformować spółkę (TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Wien) o zamiarze odstąpienia od umowy (np. drogą listową, telefaksem lub mailowo). Można również skorzystać z załączonego formularza.

Warunkiem akceptacji odstąpienia od umowy jest przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu, w którym można skorzystać z tego prawa.

Skutki odstąpienia od umowy

Po odstąpieniu od umowy, spółka TÜCHLER zwróci Zleceniobiorcy wszelkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które powstały w wyniku wyboru przez Zleceniobiorcę innej formy dostawy niż oferowana przez Zleceniodawcę, korzystniejsza forma), najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekazanie należności nastąpi tą samą drogą, jak w poprzedniej transakcji, o ile nie uzgodniono inaczej. Nie zostaną z tego tytułu naliczone żadne dodatkowe opłaty.

Towar zostanie odebrany przez spółkę TÜCHLER. Koszty wysyłki towaru ponosi Zleceniobiorca. W przypadku towarów, które nie mogą zostać wysłane pocztą ze względu na swoje właściwości, koszty wynoszą maks. 500 EUR. Zleceniobiorca ponosi koszty związane z utratą wartości towaru w przypadku, gdy utrata ta, po przeprowadzeniu kontroli jakości, właściwości i funkcjonalności towaru, będzie spowodowana przez niewłaściwe obchodzenie się towarem przez Zleceniobiorcę.

    Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku następujących umów:
  • Umowy dostaw niegotowych towarów oraz towarów, które zostały wykonane zgodnie z indywidualnym życzeniem lub upodobaniem lub dopasowane do szczególnych potrzeb konsumenta.
  • Umowy dostaw szczelnie zamkniętych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeśli uszczelnienie zostało usunięte po dostawie.
  • Umowy dostaw towarów, które ze względu na swoje właściwości po dostawie zostały nierozłącznie zmieszane z innymi materiałami.
  • Umowy dostaw towarów lub usług, włącznie z usługami finansowymi, których ceny zależą od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu i które mogą się wydarzyć w okresie odstąpienia od umowy, w szczególności usługi związane z akcjami, udziałami w funduszach inwestycyjnych w myśl § 1 ust. 4 niemieckiej ustawy inwestycyjnej (niem. Kapitalanlagegesetzbuch) i papierami wartościowymi, dewizami, pochodnymi instrumentami finansowymi oraz pieniężnymi.
Wzór odstąpienia od umowy

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy, należy wypełnić formularz i odesłać na poniższy adres.)

– Do TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Wien

– Niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od umowy kupna następujących towarów (*) / wykonania następującego zlecenia (*)

– Zamówiono dnia (*)/ otrzymano dnia(*)

– Nazwa odbiorcy

– Adres odbiorcy

– Podpis odbiorcy (dotyczy tylko formy papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić

Sie haben Fragen zu Produkten, Dienstleistungen, Konfektionen oder Funktionen des Webshops?

Ich helfe Ihnen gerne persönlich weiter!

Rufen Sie mich während der Bürozeiten

Mo-Fr 9:00 – 17:00

einfach an oder senden Sie mir ein mail!

Malgorzata Kozakowska

e-mail: kozakowska@tuchler.pl
t:+48 (22) 647 90 50
m:+48 501 089 943
f:+43 (1) 2533033 1870


Brauchen Sie Hilfe?