Technické detaily

 • Ecogard B45
 • nádoba 25 kg

skladem

Dbejte bezpečnostních předpisů!

ECOGARD B45 PROTIPOŽÁRNÍ PROSTŘEDEK

1005201/25
/ STK
 • ECOGARD ® B45 je univerzálníprotipožární prostředek k přímému použití na všechna přírodní vlákna, a velmi mnoho syntetických,chránící je před vznícením od běžných zápalných zdrojů .
 • Vhodný také na slámu a rákos!
 • Jako přísada do disperzních a latexových barev vytvoří ECOGARD ® B45 z Vaší běžně hořlavé barvy nehořlavou impregnaci.
 • V závislosti na materiálu lze dosáhnout této požární třídy: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 všechny třídy.


Které materiály mohu chránit pomocí ECOGARD® B45?
ECOGARD ® B45 chrání všechny nasákavé textilie z polyesteru, polyamidu, viskózy, bavlny, lnu, juty, vlny a podobných vláken. K nim patří i značková vlákna jako Trevira, Perlon, Nylon, Dralon, Modal nebo Lyocell. ECOGARD ® B45 chrání všechny dřevěné, papírové a lepenkové materiály s nasákavým povrchem. ECOGARD ® B45 chrání dokonce i málo nasákavé materiály jako sláma, rákos nebo slaměnky.

Jak ECOGARD ® B45 nejlépe zpracuji?
ECOGARD ® B45 je čirá, 30% vodou ředěná kapalina, která se jednoduše nastříká. Ideální jsou k tomu tlakové rozprašovače ECOGARD ®. V některých případech je vhodné také ponoření nebo nátěr. Zpravidla stačí stejnoměrné navlhčení materiálu až do nasycení než začne tekutina z materiálu okapávat. Poté nechejte materiál dokonale uschnout.

Jaké množství prostředku ECOGARD ® B45 ® potřebuji, pokud jej přímo nanáším?
Přírodní materiály: 1 litr na 3-8m²; syntetické materiály: 1 litr na 2-6m². Údaje se liší podle nasákavosti materiálu. Působení se musí zkontrolovat předběžnou zkouškou. Po mezisušení je případně třeba nástřik zopakovat.

Jaké množství prostředku ECOGARD ® B45 ® potřebuji, pokud jej používám jako protipožárnípřísadu do barvy?
30 dílů ECOGARD ® B45 + 70 dílů barvy = 100 dílů protipožární prostředku. ECOGARD ® B45 lze dobře smíchat s disperzními barvami. Mísitelnost Vaší barvy s prostředkem ECOGARD ® B45 je bezpodmínečně třeba vyzkoušet předběžným pokusem. Dále otestujte ohnivzdorný efekt a případně upravte dávkování.

Balení: láhev 1 kg, kanystr 5 kg, kanystr 10 kg, kanystr 25 kg, sud 60 kg

 • používá se neředěný
 • účinný jako ohnivzdorná přísada do disperzních a latexových barev


Vysoce účinný na:

 • bavlně
 • vlně
 • polyesteru
 • polyamidu
 • viskóze
 • bavlně
 • jutě
 • lnu
 • směsových tkaninách
 • dřevě
 • papíru
 • lepence
 • slámě
 • schválen stavebním úřadem dle DIN4102 B1
 • V závislosti na materiálu lze dosáhnout následujících tříd hořlavosti:
  • DIN 4102 B1
  • EN 13773 C1
  • ÖNORM Q1, Tr1
  • EN13501 všechny třídy.

Vlastnosti

 • koncentrace: 30% (+-1%)
 • téměř bez zápachu
 • bezbarvý
 • ekologicky nezávadný
 • dermatologicky testován
 • nejedovatý
 Ceny
kromě inkl. 20% DPH
od 1 STK 4 106,00 Kč 4 927,20 Kč
bez nákladů na přepravu;
kromě inkl. 20% DPH
STK od 4 106,00 Kč 4 927,20 Kč
excl. Shipping Cost

ECOGARD B45 FLAMMSCHUTZMITTEL Zoom

Produkty, které používají úspěšně zákazníci namísto zobrazeného:

Zákazníci, kteří používají zobrazený produkt, jej považují za praktický:

Detaily

 • ECOGARD ® B45 je univerzálníprotipožární prostředek k přímému použití na všechna přírodní vlákna, a velmi mnoho syntetických,chránící je před vznícením od běžných zápalných zdrojů .
 • Vhodný také na slámu a rákos!
 • Jako přísada do disperzních a latexových barev vytvoří ECOGARD ® B45 z Vaší běžně hořlavé barvy nehořlavou impregnaci.
 • V závislosti na materiálu lze dosáhnout této požární třídy: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 všechny třídy.

 

Které materiály mohu chránit pomocí ECOGARD® B45?
ECOGARD ® B45 chrání všechny nasákavé textilie z polyesteru, polyamidu, viskózy, bavlny, lnu, juty, vlny a podobných vláken. K nim patří i značková vlákna jako Trevira, Perlon, Nylon, Dralon, Modal nebo Lyocell. ECOGARD ® B45 chrání všechny dřevěné, papírové a lepenkové materiály s nasákavým povrchem. ECOGARD ® B45 chrání dokonce i málo nasákavé materiály jako sláma, rákos nebo slaměnky.

Jak ECOGARD ® B45 nejlépe zpracuji?
ECOGARD ® B45 je čirá, 30% vodou ředěná kapalina, která se jednoduše nastříká. Ideální jsou k tomu tlakové rozprašovače ECOGARD ®. V některých případech je vhodné také ponoření nebo nátěr. Zpravidla stačí stejnoměrné navlhčení materiálu až do nasycení než začne tekutina z materiálu okapávat. Poté nechejte materiál dokonale uschnout.

Jaké množství prostředku ECOGARD ® B45 ® potřebuji, pokud jej přímo nanáším?
Přírodní materiály: 1 litr na 3-8m²; syntetické materiály: 1 litr na 2-6m². Údaje se liší podle nasákavosti materiálu. Působení se musí zkontrolovat předběžnou zkouškou. Po mezisušení je případně třeba nástřik zopakovat.

Jaké množství prostředku ECOGARD ® B45 ® potřebuji, pokud jej používám jako protipožárnípřísadu do barvy?
30 dílů ECOGARD ® B45 + 70 dílů barvy = 100 dílů protipožární prostředku. ECOGARD ® B45 lze dobře smíchat s disperzními barvami. Mísitelnost Vaší barvy s prostředkem ECOGARD ® B45 je bezpodmínečně třeba vyzkoušet předběžným pokusem. Dále otestujte ohnivzdorný efekt a případně upravte dávkování.

Balení: láhev 1 kg, kanystr 5 kg, kanystr 10 kg, kanystr 25 kg, sud 60 kg

 • používá se neředěný
 • účinný jako ohnivzdorná přísada do disperzních a latexových barev


Vysoce účinný na:

 • bavlně
 • vlně
 • polyesteru
 • polyamidu
 • viskóze
 • bavlně
 • jutě
 • lnu
 • směsových tkaninách
 • dřevě
 • papíru
 • lepence
 • slámě
 • schválen stavebním úřadem dle DIN4102 B1
 • V závislosti na materiálu lze dosáhnout následujících tříd hořlavosti:
  • DIN 4102 B1
  • EN 13773 C1
  • ÖNORM Q1, Tr1
  • EN13501 všechny třídy.

Vlastnosti

 • koncentrace: 30% (+-1%)
 • téměř bez zápachu
 • bezbarvý
 • ekologicky nezávadný
 • dermatologicky testován
 • nejedovatý

Upozornění

Zvláštní výstražné pokyny k prostředkům k samozhášivé úpravě a jejich použití
ve znění z 1. ledna 2014

 1. Všeobecné pokyny pro zpracování
  Před zpracováním respektujte návod k použití, bezpečnostní list a výstražné pokyny.
  Vždy impregnujte pouze zcela suché a čisté materiály. Obecně by měly být přikryty všechny materiály vystavené mlze vznikající při stříkání. Na vodu mohou reagovat zejména kovy, zástrčky, elektrické a elektronické přístroje, ale také dřevo, kámen a jemné textilie nebo tapety. Zbytky ohnivzdorných chemikálií mohou vést k poškozením, jako je rez nebo změny zbarvení; tato poškození jsou jako důvod reklamace vyloučeny.
   
 2. Provádějte předběžné testy!
  Existují tkaniny a podlahové krytiny, především ze syntetických vláken a směsí, které podle dnešního stavu techniky nelze dostatečně nehořlavě upravit! Proto jsou předběžné testy tak naléhavě nutné!
   
 3. Zdraví a bezpečnost při práci
  Pro životní prostředí a zdraví jsou prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® neškodnými chemikáliemi. Z důvodů obecné bezpečnosti při práci a zdravotní prevence věnujte prosím pozornost následujícím bodům:
  uchovávejte mimo dosah a dohled dětí; neuchovávejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv; při práci nejezte, nepijte a nekuřte; nevdechujte mlhu vzniklou stříkáním; používejte ochrannou respirační masku; noste ochranné brýle; vyhýbejte se zasažení očí - dojde-li k vstříknutí do očí, ihned oči důkladně vyplachujte vodou - v případě potíží vyhledejte lékaře; po dokončení práce důkladně omyjte vodou ruce, oděv a použité přístroje; dbejte na ochranu proti korozi (překrytím obaly), která hrozí u železa a barevných kovů; před likvidací obaly důkladně opláchněte vodou;
  dodržujte bezpečnostní list

 4. Snášenlivost s pokožkou
  Prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® se z hlediska pokožky dobře snášejí.
  V ojedinělých případech ovšem nelze vyloučit alergické reakce. Proto se vyhýbejte permanentnímu styku výrobku nebo materiálu chráněného proti ohni s pokožkou.
  U čalouněného nábytku se proto ohnivzdorná úprava nedoporučuje.

 5. Respektujte úřední pokyny!
  Respektujte místní úřední pokyny! Kupující je povinen zavčas se u kompetentních úřadů informovat, které normy a průkazy musí být splněny. Zástupci úřadů v mnoha případech vyžadují průkaz odborné impregnace provedené specializovaným podnikem jako jsou např. dílenské atesty. Obchodní partneři Tüchler nebo ECOGARD® Vám nabízejí tyto služby

  Mějte na zřeteli, že neexistují žádné obecně platné atestace prostředků k samozhášivé úpravě. Všechny certifikáty slouží výhradně jako dokumentace principiální vhodnosti prostředku k samozhášivé úpravě pro určitý materiál nebo určitou skupinu materiálů.
  Ani certifikáty prostředků k samozhášivé úpravě, ani dílenské testy nesmějí být použity jako doklad nebo průkaz normalizovaného splnění třídy nehořlavosti impregnovaného materiálu.
  Průkazy tříd nesnadné hořlavosti materiálů impregnovaných pomocí ECOGARD podle norem je možno získat pouze podle příslušných laboratorních testů pro stanovení hořlavosti provedených akreditovanými zkušebními ústavy, přičemž je nutná úhrada nákladů.  Riziko dosažení požadované třídy hořlavosti nese kupující.
   
 6. Test zapalováním
  Provedení testu zapalováním (zapalovačem) je povoleno z důvodů osobní bezpečnosti, a to instruovanými osobami nad nehořlavými povrchy, v dobře větraných prostorech a výhradně na oddělených vzorcích materiálu o délce strany cca 10 x 20 cm. Mějte na zřeteli, že test zapalováním v žádném případě nenahrazuje zkoušku provedenou podle příslušné normy!
   
 7. Upozornění k oplachu vodou, praní nebo chemickém čištění
  Prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® jsou vodorozpustné. Oplachem vodou nebo praním se ECOGARD® rozpouští, a proto je nezbytně nutné ošetření opakovat. Po chemickém čištění je nutné přezkoušení ochranného účinku nehořlavé úpravy.
   
 8. Meze účinnosti nehořlavých úprav
  Výrobky sloužící k nehořlavé úpravě chrání před malými požáry vzniklými v důsledku nehody nebo nepozornosti. V případě velkého požáru, žhářství, použití urychlovačů hoření jako např. benzínu nehořlavě upravené materiály selhávají a musí být připočteny k požárnímu zatížení.
   
 9. Vedlejší jevy a vyloučení ručení
  Výrobky ECOGARD® jsou koncipovány pro často se vyskytující materiály. Podle konkrétního materiálu může dojít k nežádoucím vedlejším účinkům, jako: poškození stálosti/trvanlivosti, jako např. stálobarevnosti, odolnosti proti oděru ap., změnám barvy, snížení pevnosti proti přetržení, projevům koroze, změnám omaku, rozměrů, změněné špinivosti, změnám okrajů v důsledku působení vodních kapek, dále k alergickým reakcím, jako např. podráždění pokožky, odkapávání prostředků k nehořlavé úpravě, zejména u syntetických vláken a hlavně akrylu. Reklamace, jakož i požadavky na náhradu škody, zakládající se na výše uvedených nebo podobných jevech jsou vyloučeny, a to nezávisle na časovém úseku mezi nástupem nežádoucího jevu a započetím impregnace

 10. Nehořlavá úprava od firmy TÜCHLER
  Kupující může uplatňovat nároky na náhradu škody podle všeobecných obchodních podmínek pouze v případě písemného dobrozdání od firmy TÜCHLER ohledně předmětů (materiálů), které měly být impregnovány, jakož i jiných předmětů  (materiálů) nacházejících se v bezprostřední blízkosti. Jinak přechází riziko barevných změn, změn rozměrů a jiných změn stejně jako splnění příslušných norem prodávajícím provedené úpravy předmětů (materiálů), jakož i jiných předmětů (materiálů) nacházejících se v bezprostřední blízkosti na náklady kupujícího.
  Výše uvedené body platí v plném rozsahu, zejména body 5 a 9.
  Po provedené úpravě vystaví TÜCHLER dílenský atest o provedených impregnačních pracích. Mějte na zřeteli, že tento atest nepředstavuje průkaz normalizovaného naplnění třídy nehořlavosti impregnovaného materiálu. Uznání atestu záleží na posouzení úřadů. Průkazy tříd nesnadné hořlavosti materiálů impregnovaných pomocí ECOGARD podle norem je možno získat pouze podle příslušných laboratorních testů pro stanovení hořlavosti provedených akreditovanými zkušebními ústavy,  přičemž je nutná úhrada nákladů.  Riziko dosažení požadované třídy hořlavosti nese kupující, jakož i náklady případně nutných dalších impregnací a následných zkoušek.


Ke stažení

Downloads jsou viditelné pouze pro registrované a potvrzené zákazníky.

Poptávkový formulář

 • Bitte geben Sie bei Preisanfragen Ihre Adresse bekannt, um den Vorgang zu beschleunigen:

* povinná pole

Estimate Shipping CostŠetřete peníze a zlepšujte bilanci CO2 dopravce s Fair-Trans:
Fair-Trans: Od třech produktů v košíku bude započítána cena pouze dvou největších a nejtěžších. Ostatní produkty mají dopravu zdarma.

Spojujeme produkty do co nejmenších nároků na CO2 jak je jen možné. Samostatné balení jednotlivých produktů přirom ale zůstává.

>> další detaily k dopravě

ECOGARD B45 PROTIPOŽÁRNÍ PROSTŘEDEK. ECOGARD ® B45 je univerzálníprotipožární prostředek k přímému použití na všechna přírodní vlákna, a velmi mnoho syntetických,chránící je před vznícením od běžných zápalných zdrojů . Vhodný také na slámu a rákos! Jako přísada do disperzních a latexových barev vytvoří ECOGARD ® B45 z Vaší běžně hořlavé barvy nehořlavou impregnaci. V závislosti na materiálu lze dosáhnout této požární třídy: DIN 4102 B1, EN 13773 C1, ÖNORM Q1, Tr1, EN13501 všechny třídy.

 • Cena: 4 927,20 Kč - Skladem

Potřebujete pomoc?

Máte otázky k produktům, službám, konfekci nebo funkcím webshopu?

Vladimíra Peřinová

e-mail: perinova@tuchler.cz
t: +420 544 224 202
f: +420 544 224 202

Magda Müllerová

e-mail: mullerova@tuchler.cz
t: +420 544 229 001
f: +420 544 224 202
Sidon Schlehr

e-mail: schlehr@tuchler.cz
t: +420 603 146 131
f: +420 544 224 202

Brauchen Sie Hilfe?